Siirry sisältöön

Työpaikkaohjaajalle

Työpaikkaohjaaja on opiskelijan tukena työpaikalla. Työnantaja nimeää oppisopimusopiskelijalle työpaikkaohjaajan. Työpaikkaohjaajalle järjestetään maksutonta koulutusta.

Tutustu työpaikkaohjaajan opassivustolla materiaaleihin  http://ohjaan.fi/

Työpaikkaohjaajan tehtävät

Oppisopimuskoulutuksen alussa

 1. Perehdytä opiskelija työtehtäviin ja työyhteisöön heti oppisopimuksen alussa.
  Asialliseen työhön perehdyttämiseen on varattava riittävästi aikaa. Perehtymisessä opiskelija tutustuu tehtäviin, työympäristöön ja työtovereihin.
  Työpaikkaohjaajan lisäksi työpaikalla voi perehdyttäjinä toimia muita työyhteisön jäseniä. Hyvä perehdytys luo perustan oppisopimukselle ja työturvalliselle aloitukselle.
  Työnopastus jatkuu yrityksen toimintaperiaatteen mukaisesti alkuperehdyttämisen jälkeen.
 2. Kartoita oppisopimusopiskelijan osaamistaso ja tavoitteet.
 3. Laadi oppisopimusopiskelijan kanssa suunnitelma työpaikalla tapahtuvan oppimisen tavoitteista ja aikatauluista.
 4. Tee suunnitelma ohjauksen aikatauluista ja ajankäytöstä.
 5. Keskustele oppisopimusopiskelijan kanssa hänen suunnitelmastaan ja tutkinnon ammattitaitovaatimuksista.

Työpaikkaohjaajan onnistumisen avaimet

 • Pyri tunnistamaan opiskelijalle sopiva ohjaustapa ja -aika heti oppisopimuksen alkaessa.
 • Selvitä, minkälaisia odotuksia opiskelijalla on.
 • Motivoi, tue ja kannusta työtehtävissä.
 • Huolehdi riittävästä yhteydenpidosta oppilaitoksen vastuukouluttajan kanssa.
 • Ohjaa alussa enemmän. Ohjauksen määrää voi ja tulee vähentää, kun opiskelija osoittaa valmiutta ottaa vastuuta omasta työstään.
 • Ole kiinnostunut opiskelijan teoriaopinnoista ja aikatauluista. Keskustelkaa mm. siitä, mitä teoriajaksoilla on opittu ja miten opittua voi soveltaa käytännön työtehtävissä.
 • Pohtikaa keskeisiä ongelmia ja ratkaisuja niihin. Keskustele opiskelijan näkemyksistä.
 • Esitä perusteltuja ideoita, tietoa ja hyväksi koettuja käytäntöjä. Hiljaisen tiedon siirtyminen kokeneelta ammattilaiselta aloittelijalle tapahtuu työyhteisön sisällä.
 • Hyödynnä ohjauksessa henkilökohtaista suunnitelmaa. Käykää läpi tavoitteita ja niiden toteutumista. Pohtikaa myös tulevaisuutta.
 • Suunnittele opiskelijan työtehtävät niin, että hän voi niitä tekemällä oppia keskeisiä tietoja ja taitoja. Tarpeen mukaan järjestä mahdollisuuksia työkiertoon.
 • Kysele aktiivisesti opiskelijalta, mitä materiaaleja ja tehtäviä hän on saanut oppilaitokselta. Pysyt itsekin ajan tasalla, miten koulutus etenee.
 • Osallistu koulutuksen ja näyttöjen suunnitteluun.
 • Neuvo ja ohjaa tarpeen mukaan työtehtävissä.
 • Anna palautetta suullisesti sekä kirjallisesti. Kirjoita Wilmapäiväkirjaa säännöllisesti.
 • Arvioi oppimisen edistymistä säännöllisesti yhdessä opiskelijan kanssa.
 • Ota oppisopimukseen liittyvissä kysymyksissä yhteys suoraan oppisopimustoimistoon.

Oppisopimuskoulutus on yhteistyötä

 • Uuden työntekijän kanssa solmittava oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen.
 • Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa tapahtuva oppisopimuskoulutus ei muutoin muuta työsuhteen etuja.
 • Työnantaja maksaa työntekijälle työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
 • Työaika on keskimäärin 25 h/viikko.
 • Oppisopimusopiskelijaa koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet, kuin muitakin työntekijöitä. Tällaisia ovat esim. vakuutusturva, työturvallisuusohjeiden noudattaminen ja salassapitovelvollisuus.

Tietoa työsopimuslaista ja työehtosopimuksista: http://www.finlex.fi/

Tutkintotavoitteiset oppisopimuskoulutukset

 • Oppisopimuksella voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, jos ei ole aiempaa tutkintoa eikä pitkää työkokemusta alalta.
 • Myös keskeneräiset opinnot voi suorittaa oppisopimuksella.
 • Koulutusaika vaihtelee riippuen opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta ja tutkinnoista.
 • Oppisopimuksella voi suorittaa ammattitutkinnon, jos on koulutusta ja muutama vuosi työkokemusta alalta.
 • Oppisopimuksella voi suorittaa erikoisammattitutkinnon. Tämä edellyttää, että on koulutusta ja pitkä työkokemus alalta tai kokemusta esimiestehtävistä tai muista vaativaa erityisosaamista edellyttävistä tehtävistä.
 • Koulutusajat vaihtelevat vuodesta kahteen vuoteen.
 • Myös kaikkien tutkintojen tutkinnon osia voi suorittaa oppisopimuksella.

Tutustumalla www. eperusteet.fi -sivustoon löydät kaikki Suomessa voimassa olevat tutkinnot.

Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan oman työn ohella

Työpaikkaohjaaja:

 • Ohjaa, tukee ja opastaa opiskelijaa työtehtävissä.
 • Osallistuu opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laatimiseen.
 • Järjestää tavoitteita tukevia työtehtäviä ja noudattaa opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa.
 • Arvioi opiskelijan kanssa oppimista ja näyttöjä.
 • Toimii yhteistyössä oppilaitoksen vastuukouluttajan kanssa.

Oppisopimusopiskelija:

 • Tekee työtä ja noudattaa työantajan antamia määräyksiä ja ohjeita työn suorittamisesta.
 • Laatii henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman yhteistyössä työpaikkaohjaajan ja oppilaitoksen edustajan kanssa ja hyväksyy sen allekirjoituksellaan.
 • Noudattaa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa.
 • Osallistuu teoriaopintoihin ja näyttöihin oman suunnitelmansa mukaisesti.
 • Arvioi omaa edistymistään itsenäisesti sekä yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa.

Työnantaja:

 • Noudattaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta.
 • Maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
 • Tarjoaa opiskelijalle monipuolisia työtehtäviä, jotka lisäävät osaamista.
 • Antaa mahdollisuuden osallistua teoriaopintoihin ja näyttöihin.
 • Nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan.

Vastuukouluttaja:

 • Laatii opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman yhteistyössä työpaikkaohjaajan kanssa.
 • Suunnittelee koulutuksen aikataulut ja sisällöt.
 • Tekee yhteistyötä opiskelijan, työnantajan ja työpaikkaohjaajan kanssa.
 • Huolehtii oppisopimuksen toteutumisesta.

Oppisopimuksen muutokset

Henkilökohtaisessa elämässä tai yrityksessä tapahtuvat muutokset saattavat aiheuttaa oppisopimukseen muutoksia. Ilmoita muutoksista oppisopimuksen vastuuhenkilölle oheisella lomakkeella. 

Oppisopimuksen muutokset-lomake

Oppiajan pidentäminen / lyhentäminen

 • Oppiaikaa voidaan lyhentää tai pidentää.
 • Hakemuksessa tulee perustella muutoksen syyt.

Oppiajan pidentämisen/lyhentämisen perusteena voi olla:

 • aiempien opintojen ja työkokemuksen ennakoitua suurempi vaikutus opintojen etenemiseen
 • työpaikan tai työtehtävien muuttuminen
 • opiskeluaikana ilmenneet oppimisvaikeudet
 • oppisopimuksen keskeytyksen aiheuttama viivästyminen
 • olosuhteiden yllättävät muutokset

Oppisopimuksen keskeytyminen

Keskeytymisen perusteena voi olla

 • äitiysloma
 • varusmiespalvelus
 • yli 1 kk kestävä sairausloma
 • muut henkilökohtaiset syyt

Oppisopimuksen jatkumisesta keskeyttämisen jälkeen on aina ilmoitettava riittävän ajoissa oppilaitokseen kirjallisesti muutoslomakkeella.

Oppisopimuksen purkaminen

 • koeaikana
 • oppisopimusopiskelijan ja työnantajan yhteisestä sopimuksesta
 • yksipuolisesti työnantajan joutuessa konkurssiin tai kuollessa
 • yksipuolisesti, työsopimuslain (55/2001) 8 luvun 1 ja 3 §:ssä säädetyillä perusteilla
 • Koulutuksen järjestäjän luvalla myös perusteilla, jotka työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen.
 • Koulutuksen järjestäjä voi purkaa oppisopimuksen oppisopimusopiskelijaa ja työnantajaa kuultuaan, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta ao. lainsäädännön ja tehdyn sopimuksen määräyksiä tai tutkinnon suorittaminen ei edisty.
 • yrittäjän oppisopimus yrittäjän omalla ilmoituksella
 • Ilmoittamisesta huolehtii opiskelija ja työnantaja.

Oppisopimuksen purkamisesta on aina viipymättä ilmoitettava oppilaitokseen kirjallisesti muutoslomakkeella.