Siirry sisältöön

Parempaa osaamista ja hyvinvointia

Toimimme visiomme Parempaa osaamista ja hyvinvointia mukaisesti.

Arvomme ovat

  • Yksilöllisyys

Koulutuspalvelumme ovat yksilöllisiä ja joustavia.

  • Innostuneisuus

Toimintamme on yhteisöllistä ja innostavaa.

  • Turvallisuus

Vastuu opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnista ja turvallisuudesta on meillä kaikilla.

Toimimme yhteiskuntavastuullisesti – katso videomme

Katso myös Sataedu 2024 -strategiavideomme

Strategia 2020–2024

Sataedu palvelee työelämää ja ​oppijaa

Sataedu palvelee 

  • kehittämällä työelämää ja tuottamalla osaavaa työvoimaa.
  • oppijaa tarjoamalla polun työhön, jatko-opintoihin ja hyvään elämään.

Keskeiset toimenpiteet

  • opintojen etenemistä varmistavat ohjaus- ja opetusjärjestelyt
  • sujuva ennakointi työelämän tarpeista
  • työelämäyhteistyön toimivuus

Sataedun koulutustarjonnan avainaloja maakunnan kannalta ovat automaatio, kone- ja tuotantotekniikka sekä sosiaali- ja terveysala.

Opintojen etenemistä varmistavat ohjaus- ja opetusjärjestelyt

Varmistamme laadukkaan ja oikeaan osuvan osaamisen oppijoille ja työelämälle. Tarjoamme oppijoille hyvinvoivan, turvallisen ja monikulttuurisen opiskelu- ja oppimisympäristön. Tuemme opiskelijoidemme valmistumista sekä sujuvaa siirtymistä työelämään ja jatko-opintoihin.

Olemme edelläkävijöitä tulevaisuuden oppimisympäristöissä ja pedagogisessa kehittämisessä. Pedagogisessa kehittämistyössä otamme huomioon digitaalisuuden ja asiakaslähtöisyyden.​

Huolehdimme jatkuvasta oppimisesta ja olemme muutosvalmis osaamisen kehittäjä.

Tarjoamme opetusta ja ohjausta kaikkina työvuoden työpäivinä.

Lisäämme työpaikalla tapahtuvaa oppimista yhteistyössä työelämän kanssa. Opintojen alussa oppijalla on enemmän opetusta omissa oppimisympäristöissämme, ja opintojen myöhemmässä vaiheessa painottuu työpaikalla tapahtuva oppiminen.

Omissa oppimisympäristöissämme varmistamme oppijan ammatilliset perusvalmiudet.

Näytöt toteutamme käytännön työtehtävissä todellisissa työympäristöissä.

Kansainvälisyys on osa oppijoiden oppimispolkua.

Mahdollistamme sujuvat siirtymät valmentavasta ja kuntouttavasta koulutuksesta tutkintokoulutukseen ja työelämään. Tuemme opiskelijoiden siirtymistä ammattikorkeakouluopintoihin.

Vahvistamme yhteisiä ja yhtenäisiä opetuksellisia toimintatapoja. Opetuksessa ja ohjauksessa käytämme oppijalle sopivia monipuolisia ja yksilöllisiä oppimisympäristöjä.

Käytössämme on pedagoginen käsikirja, jossa kuvaamme tarkemmin strategian tavoitteiden mukaiset toimenpiteet ja periaatteet. Tutustu Sataedun pedagogiseen käsikirjaan ja katso videomme.

Sujuva ennakointi työelämän tarpeista

Arvioimme tutkintojen ja tutkinnon osien ajantasaisuutta, sisältöjä, rakennetta ja painopisteitä säännöllisesti yhdessä työelämän kanssa. Toteutamme alueellisen koulutustarpeiden ennakoinnin yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Sataedusta valmistuneen vahvuutena ovat perustaidot toimia monimuotoistuvissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä. Vahvistamme ja kehitämme työelämässä tarvittavaa osaamista digitaalisissa taidoissa.

Vähennämme vaikuttavuudeltaan haastavien alojen sisäänottoa yhteishaussa ja painotamme jatkuvaa hakua.

Kehitämme henkilöstömme osaamista järjestelmällisesti ja ennakoivasti. Opintoalojen osalta keskiössä ovat tiimien osaaminen ja osaamisen tasapaino. Tiimien osaamisen kehittäminen perustuu tiimin osaamiskarttaan. Varmistamme koko henkilöstön osaamisen ajantasaisuuden.

Työelämäyhteistyön toimivuus

Työpaikalla järjestettävä koulutus palvelee elinkeinoelämän osaavan työvoiman saatavuutta. Vahvistamme oppijoiden mahdollisuuksia työllistyä heti valmistuttuaan ja oppisopimuksen osalta jo opiskelun aikana.

Kehitämme yhteistyössä työelämän edustajien ja viranomaisten kanssa malleja, jotka edistävät myös vaikeasti työllistyvien henkilöiden mahdollisuuksia opiskella työelämässä ja parantavat heidän työllistymismahdollisuuksiaan.

Toteutamme tutkintotavoitteisen työvoimakoulutuksen työelämän tarpeita vastaavalla tavalla.

Vastaamme yritysten rekrytointiongelmiin ja työvoiman osaamisen kehittämiseen vahvistamalla yhteistyötä yritysten ja viranomaisten kanssa.

Panostamme maahanmuuttajien kielitaidon kehittymiseen, koulutukseen sekä ohjaus- ja urasuunnittelupalveluihin. Parannamme maahanmuuttajien ja työnantajien kohtaantoa ja kehitämme työllistymistä edistäviä keinoja.

Teemme osaamisen kehittämisen palvelujamme työnantajille paremmin tutuiksi.

Varmistamme elinkeinoelämän mahdollisuuksia saada tarpeitaan vastaavaa ei-tutkintotavoitteista koulutusta Sataedu Oy:n ja koulutuskuntayhtymän välisellä vahvalla yhteistyöllä.

Strategiaan kuuluu lisäksi johtamisen ja henkilöstöpolitiikan sekä kestävän kehityksen periaatteet.

Johtaminen ja henkilöstöpolitiikka

Korostamme johtamisessa avoimuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Toteutamme opetuksen ja ohjauksen tiimeissä, joiden toiminnan tuloksia johdamme ja seuraamme. Vahvistamme tiedolla johtamista.

Esimiestyötämme ohjaavat yhteiset pelisäännöt. Mahdollistamme hyvällä henkilöstöjohtamisella tiimien ja yksilöiden kehityksen. Lisäämme laatuosaamista läpi organisaation.

Tuemme sataedulaisten osallisuutta ja hyvinvointia monin eri tavoin. Otamme käyttöön uusia palkitsemisen tapoja. Parannamme työn joustavuutta kehittämällä etätyömahdollisuuksia ja monimuotoisia työympäristöjä.

Mahdollistamme matalan kynnyksen puuttumisen ja avun saamisen työkykyongelmissa. Vahvistamme työterveyshuollon roolia ennaltaehkäisevän välittämisen kumppanina. Kokeilemme ja otamme käyttöön uusia toimintatapoja fyysisen ja psyykkisen työkyvyn ylläpitoon.

Kiinnitämme huomiota Sataedun työnantajakuvan rakentumiseen. Teemme ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja osaamisen kehittämistä.

Kestävä kehitys

Panostamme kulttuuriseen ja sosiaaliseen kestävyyteen toiminnassamme. Kannustamme opiskelijoita aktiiviseen kansalaisuuteen, oman ja muiden kulttuuri-identiteetin arvostamiseen sekä kulttuurisen monimuotoisuuden vaalimiseen. Vahvistamme opiskelijoidemme valmiuksia jatkuvaan oppimiseen sekä työelämän ja yhteiskunnan muuttuvien olosuhteiden haltuunottoon.

Otamme kestävän kehityksen huomioon opetuksen sisällöissä ja toteutuksessa. Opiskelijat ja tutkinnon suorittaneet ymmärtävät kestävän kehityksen omassa toiminnassaan.

Huomioimme kiinteistöjen ylläpidossa ja kiinteistöstrategian täytäntöönpanossa kestävän kehityksen.

Teemme hankinnat kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. Suosimme yhteistyössä ympäristötietoisia toimijoita.

Työn tekemisessä pyrimme minimoimaan hiilijalanjäljen.