Siirry sisältöön

Kunnioitamme tietosuojaasi

Tietosuoja on osa perustuslain takaamaa yksityisyyden suojaa. Tietosuojan tarkoituksena on varmistaa, että organisaatiot käsittelevät henkilötietoja lainmukaisesti ja vain silloin, kun niiden käsittelyyn on lainmukainen peruste.  

Satakunnan koulutuskuntayhtymä toimii rekisterinpitäjänä, joka käsittelee toiminnassaan opiskelijoiden, henkilöstön, luottamushenkilöiden ja sidosryhmiensä henkilötietoja. Hoitaessamme tehtäviämme ja käsitellessämme henkilötietoja noudatamme EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 tietosuojaperiaatteita ja rekisterinpitäjän osoitusvelvoitetta.  

Seloste käsittelytoimista 

Satakunnan koulutuskuntayhtymällä on seloste käsittelytoimista, josta käy ilmi käytössä olevista henkilörekistereistä mm. henkilötietojen käsittelyn tarkoitus, rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot, käsittelyn kohteena olevat tietoryhmät, tiedot henkilötietojen siirroista kolmansiin maihin sekä rekisterin suojauksen periaatteet.  

Tietosuojailmoitukset

Kerromme tietosuojailmoituksissa tiiviisti ja selkeästi, miten henkilötietoja käsitellään ja mitä oikeuksia rekisteröidyillä on omiin henkilötietoihinsa. 

Rekisteröidyn oikeudet 

Jokaisella on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitteleekö tämä häntä koskevia henkilötietoja, mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisterinpitäjän henkilörekisteriin sekä henkilötietojen käsittelyn tarkoitus. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia virheellisen tai epätarkan tiedon korjaamista tai tietojen poistoa.  

Tiedot on annettava kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta ja ne on esitettävä tiiviissä sekä helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa. Tietojen tarkastus on lähtökohtaisesti maksutonta. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin periä kohtuullisen maksun toimenpiteistään, mikäli edellisestä samaan rekisteriin kohdistuneesta tarkastuskerrasta on kulunut vähemmän kuin vuosi.  

Tarkastamis- ja korjauspyyntö 

Rekisteritietojen tarkastamis- ja korjauspyyntö tulee tehdä henkilökohtaisesti, allekirjoitetussa asiakirjassa postitse tai sähköpostilla:  

Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Suoratie 1
32800 KOKEMÄKI       

sataedu@sataedu.fi  

Henkilöllisyys varmistetaan pyynnön yhteydessä. Toimenpiteet toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä. Arkaluontoisia ja salassa pidettäviä tietoja ei toimiteta tietoturvasyistä sähköpostilla.  Jos tarkistuspyyntö osoittautuu perusteettomaksi tai kohtuuttomaksi ja siihen ei suostuta, annetaan siitä selvitys.  

Evästeet

Käytämme Sataedun verkkosivustolla evästeitä, jotta sivusto olisi käyttäjäystävällinen. Eväste eli cookie on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Käytämme evästeitä tilastollisen tiedon tuottamiseen sekä mainonnan ja viestinnän kohdentamiseen. Kerätyistä tiedoista ei voi tunnistaa yksittäistä käyttäjää.

Sivustollamme on myös tietoja tai toimintoja puolestamme käsittelevien kolmansien osapuolien evästeitä. Näitä kolmansia osapuolia ovat muun muassa Google, Facebook, LinkedIn ja YouTube. Sosiaalisten medioiden jakonapit sivustollamme sisältävät evästeitä.

Evästedatan avulla analysoidaan yksittäisten käyttäjien toimia verkkosivustolla Google Analytics- kävijäseurannan avulla. Analysoinnin avulla voimme kehittää verkkosivujemme käytettävyyttä. Google Analytics säilyttää kävijätietoja 26 kuukauden ajan.

Tietosuojavastaava

Tietosuoja-asetuksen mukaan kuntayhtymällä tulee olla nimetty tietosuojavastaava. Hän toimii valvontaviranomaisen yhteyshenkilönä ja henkilökunnan sekä rekisteröityjen tukena henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa. Lisäksi hän seuraa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta ja auttaa kuntayhtymää toteuttamaan tietosuojaan liittyvät velvoitteet.  

Sataedun tietosuojavastaavana toimii Tapio Hemiä tapio.hemia@sataedu.fi