Siirry sisältöön

SORA-lainsäädäntö

SORA-lainsäädäntö (opiskeluun soveltumattomuuteen ratkaisuja) koskee erityisesti

 • opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä
 • opiskeluoikeuden peruuttamista tilanteissa, joissa se on turvallisuuden vuoksi perusteltua
 • huumausainetestausta, josta säädetään kyseessä olevaa koulutusta koskevissa laeissa yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia vastaavasti.

Opiskeluoikeuden peruuttamista koskevaa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 32 pykälää sovelletaan Sataedussa alla lueteltuihin ammatillisiin tutkintoihin johtaviin opintoihin.

Kasvatus- ja ohjausala:

 • kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto

Kuljetusala:

 • logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen osaamisala
 • kuljetusalan ammattitutkinto

Sosiaali- ja terveysala sekä välinehuoltoala:

 • sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja
 • välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja
 • hieronnan ammattitutkinto
 • mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto
 • vammaisalan ammattitutkinto
 • hieronnan erikoisammattitutkinto
 • kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinto
 • mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto
 • vanhustyön erikoisammattitutkinto

Opiskeluoikeuden peruuttaminen ja palauttaminen

Sataedussa päätöksen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta sekä opiskelusta pidättämisestä tekee Sataedun SORA-toimielin. Päätöksiin voi hakea muutosta Opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalta. Valituskelpoisista päätöksistä annetaan valitusohje.

Sataedun SORA-toimielin on lakisääteinen toimielin, johon kuuluvat koulutuksen järjestäjän edustaja, opiskelijahuollon edustaja ja työelämän edustaja. Toimielin päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta ja opiskelusta pidättämisestä.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset, esteettömyys ja opiskelijaksi ottamisen edellytykset

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työpaikalla järjestettävään koulutukseen. Opiskelijaksi jätetään ottamatta myös silloin, jos opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Sataedun koulutusesittelyissä kerrotaan, minkälaisia terveydentilaa koskevia vaatimuksia ja muita edellytyksiä opintoihin liittyy. Opiskelijaksi pyrkivän tulee pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottamisen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa koskevat tiedot seuraavissa tutkinnoissa:

Kasvatus- ja ohjausala

Opiskelijaksi hakevan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön työtehtäviin osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai kommunikaation ja viittomisen estävä sairaus tai vamma
 • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman, asiakkaan tai muiden käytännön työtehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Kuljetusala

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei sovi terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määritellyissä tekniikan ja liikenteen alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Logistiikan perustutkinnon (kuljetuspalvelujen) koulutuksessa edellytetään henkilöltä käytännön tehtäviin ja työssäoppimisen aiheuttamaan kuormitukseen nähden riittävää fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä.

Maantieliikenteessä ammattikuljettajalta edellytetään ryhmän 2 ajokorttia (kuorma- ja linja-autojen sekä raskaiden ajoneuvoyhdistelmien kuljettajat). Tätä haettaessa sovelletaan sosiaali- ja terveysministeriön ajoterveysasetuksen ryhmän 2 mukaisia terveydentilavaatimuksia.

Ajolupaa koskevista terveydentilavaatimuksista ja ajoterveyden valvonnasta säädetään ajokorttilaissa (386/2011) sekä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa ajoterveydestä, jossa annetaan tarkemmat säännökset ajokortin terveysvaatimuksista direktiivin 2006/126/EY liitteen lll ja direktiivin 2009/113/EY vaatimusten mukaisesti (finlex.fi).

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • insuliinihoitoinen diabetes
 • epilepsia tai muut tasapainoelimistön sairaudet ja toimintahäiriöt
 • sellainen näön tai kuulon heikkous, jota ei voida korjata apuvälineillä
 • sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
 • fyysisen kuormituksen sietoa ja ulkotyössä selviytymistä rajoittava hengityselinten sairaus
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus
 • munuaissairaudet
 • psyykkinen sairaus, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Sosiaali- ja terveysala sekä välinehuoltoala

Opiskelijaksi ei voida ottaa terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sopimatonta henkilöä, jos 32 pykälässä tarkoitettuihin opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vamma tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Rikosrekisteriote

Rikosrekisteriotteen esittämistä edellytetään opiskelijalta, jos hän opinnoissaan työskentelee alaikäisten kanssa. Hakuvaiheessa todistusta ei tarvita.

Huumausainetestaus

Koulutuksen järjestäjä voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumeista.