Siirry sisältöön
Palaa takaisin Ajankohtaista listaukseen

”Ei tää oo nii paha” – Sataedun opiskelijoiden etäopiskelukokemuksia

Etäopetukseen siirtyminen onnistui Sataedussa tehdyn opiskelijakyselyn mukaan pääsääntöisesti hyvin. Osassa opiskelijoiden vastauksissa on suurta hajontaa, sillä kyselyn perusteella osa opiskelijoista pitää etäopetusta erittäin hyvänä ja osa taas erittäin huonona opiskelutapana itselleen. Sataedun Opiskelijapalvelut kysyivät huhtikuun lopussa opiskelijoiden kokemuksia etäopiskelusta. Kyselyyn vastasi 552 opiskelijaa eli noin puolet etäopetusta saaneista opiskelijoista.

Selkeä enemmistö eli yli seitsemänkymmentä prosenttia vastaajista on samaa mieltä ”Opettajat osaavat etäopettaa hyvin” -väitteen kanssa. Opintoalojen välillä osaamisessa on havaittavissa hienoisia eroja. Vastauksia selittää osaltaan se, että osalla opettajista on ollut jo kokemusta etäopetuksesta, kun taas jotkut opettajat joutuivat siirtämään opetuksensa verkkoon päivän varoitusajalla. Joidenkin alojen opetussisällöt ovat myös muita aloja helpommin toteutettavissa etäopiskelun keinoin.     

Vastuunotto omasta oppimisesta vahvaa

Viisikymmentäkolme prosenttia teknisten alojen vastaajista on täysin samaa mieltä tai samaa mieltä väitteestä, että ”Ammattiaineiden opetus on sujunut hyvin etäopetuksessa”. Palvelualojen opiskelijoista tätä mieltä on kuusikymmentäkuusi prosenttia.

”Etäopiskelu sujunut hyvin, mutta eipä tämä kädentaitoja kehitä tai ainakaan sillä saralla kuin olisi suotavaa.” -palaute kuvaa hyvin käsillä tekemiseen perustuvan koulutuksen etäopetushaasteita, vaikka opiskelijoille tarjotaan myös tällaisia harjoitustehtäviä.

Suurella osalla vastaajista tietotekniset taidot ovat olleet vähintään kohtuulliset, ja he ovat kokeneet saaneensa apua teknisissä kysymyksissä. Yli puolet kyselyyn vastanneista opiskelijoista piti oppimismotivaatiotaan hyvänä tai erittäin hyvänä. Vastuuta omasta oppimisestaan kertoi ottaneensa yli kahdeksankymmentä prosenttia vastaajista.  ”Etäopetusta voisi jatkossakin olla toisinaan”-väitteen kanssa samaa mieltä tai täysin samaa mieltä on noin kuusikymmentä prosenttia vastaajista. Eniten etäopetus saa kannatusta yli 20-vuotiaiden opiskelijoiden keskuudessa.

”Tykkään opiskella etänä, jää turhat löpinät pois”

Joissakin kommenteissa etäopetuksen huonoina puolina mainitaan tehtävien paljous ja ohjeistusten epäselvyys. Opettajien jo ennen kyselyä saama palaute huomioitiin ja vastauksissa kerrotaan nyt myös, että ”suurin osa opettajista on kuitenkin vähentänyt tehtävien määrää ja parantaneet opetuksensa laatua palautteen jälkeen”. Kyselyssä on myös palautetta siitä, että opettajat käyttävät eri sovelluksia, jolloin tehtävien löytäminen saattaa olla opiskelijoille haastavaa.

Etäopetuksen positiivisiksi puoliksi vastaajat kertovat ajomatkan ja polttoaineen säästämisen lisäksi muun muassa seuraavia asioita: ”Tuntuu, että tieto jää jotenkin paremmin päähän, kun joutuu tekemään enemmän töitä tiedon hankintaan ja jotenkin keskittyy paremmin opetukseen.” ”Kiva, kun voi tehtäviä tehdä rauhassa iltaisin ja toisia tehtäviä viikonloppuisin. Tykkään opiskella etänä, jää turhat löpinät pois.” Myös useat opettajat saavat kiitosta hyvästä opetuksesta kyselyn avoimissa vastauksissa. Samoin maksuttomaan kouluruokailuun oikeutetuille 6.4.–13.5. välisenä aikana maksettu ruokarahakorvaus.

Oppiminen ja valmistuminen varmistetaan

Opiskelijoille tehtyä kyselyä edelsi opetus- ja ohjaushenkilöstölle etäopetukseen siirtymisestä tehty kysely. Sen tulokset ovat samansuuntaisia opiskelijoiden kokemusten kanssa, sillä noin 70 prosenttia opettajista arvioi oman opetusosaamisensa olevan suurimmaksi osaksi hyvää tai erinomaista sekä teknisesti että pedagogisesti. Yli puolet Sataedun opettajista kertoo käyttävänsä useita eri pedagogisia menetelmiä etäopetuksessa ja oppimisen varmistamisessa. Samoin ohjaustyötä tekevillä on käytössään laajasti erilaisia työvälineitä ja -menetelmiä.

Opettajille tehdyn kyselyn mukaan opiskelijoiden valmistuminen on siirtynyt vain vähäisessä määrin ja muutamia keskeytyksiä on jouduttu kirjaamaan. Opettajat ovat tosin joutuneet tekemään erityisjärjestelyitä, jotta valmistuminen tapahtuisi ajallaan.

Opiskelijoiden vastaukset käydään läpi opintoaloilla, ja kaikkien opiskelijaryhmien kohdalla tarkastellaan loppukevään opetusjärjestelyitä ja mahdollista tuen tarvetta. Opiskelijoita kutsutaan tarpeen mukaan koululle henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman päivitykseen, jotta voidaan varmistua opintojen etenemisestä.


Palaa takaisin Ajankohtaista listaukseen