Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa tiimien vastuuhenkilönä ohjata ja tehdä moniammatillista yhteistyötä alan säädösten ja ohjeiden mukaan. Hän osaa kehittää vanhustyötä laadullisesti, taloudellisesti ja kestävän kehityksen mukaisesti sekä toimia asiakaspalvelun eettisten periaatteiden mukaisesti. Hän myös toimii ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn mukaisesti, arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja laatii asiakastaan tukevan hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmia.

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä sosiaali- ja terveysalan vanhustyössä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä avo- tai laitoshoidossa tai asumisyksiköissä.

Vanhustyön erikoisammattitutkinto, verkko-opintoina

Hakuaika: 1.6.2020 – 15.11.2020