Vanhustyön erikoisammattitutkinto

Vanhustyön erikoisammattitutkinnossa on neljä osaamisalaa. Näistä erityisesti muistioireisen ja muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisalan sekä elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisalan suorittaminen edellyttävät sellaista osaamista, jota on käytännössä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöillä. Samoin on tilanne gerontologinen hoitotyö -tutkinnon osassa, joka on valinnaisena eri osaamisaloilla. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt rekisteröidään Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) ylläpitämään keskusrekisteriin. Voimassa olevien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annettujen säädösten mukaan vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittaneita ei rekisteröidä ammattihenkilöinä. Vanhustyön erikoisammattitutkinnossa, kuten kaikissa erikoisammattitutkinnoissa, osoitetaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017, 5 §) mukaisesti ammattitaitoa, joka työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ja perustutkintoa sekä ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista. Erikoisammattitutkinto sijoittuu ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1384/2015) 5§:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulle pätevyystasolle, kun ammatillinen perustutkinto ja ammattitutkinto sijoittuvat 2 kohdassa tarkoitetulle pätevyystasolle.

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa kohdata ikääntyneen ihmisen tasavertaisena erilaisissa toimintaympäristöissä. Tutkinnon suorittanut osaa kartoittaa ikääntyneen ihmisen elämänkulun ja toimia erilaisissa vanhustyön ydintyöprosesseissa eettisiä toimintaperiaatteita ja vanhustyötä ohjaavia säädöksiä ja ohjeita noudattaen. Hän osaa ohjata ikääntynyttä ihmistä ja hänen läheisiään arkiteknologian käytössä sekä kertoa hyvinvointiteknologian hyödyntämisen mahdollisuuksista toimintakykyisyyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Lisäksi tutkinnon suorittanut tiedostaa verkostotyöskentelyn merkityksen ja osaa integroida työprosesseihin laadukkaan, tavoitteellisen, taloudellisen ja kestävän kehityksen mukaisen kehittämistyön.

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon suorittaneella on osaamisalan mukaisesti ammattitaito toimia joko ikävalmentajana, muistihoitajana, ikääntyneen ihmisen palveluohjaajana tai saattohoitajana. Ikävalmennuksen osaamisalan suorittanut osaa edistää ikääntyneen ihmisen toimintakykyisyyttä ja kokonaisvaltaista arjen turvallisuutta. Muistioireisen tai muistisairaan ihmisen elämän tukemisen osaamisalan suorittanut osaa tukea muistioireisen tai muistisairaan ihmisen arkea ja elämää sekä ohjata hänen läheisiään ja omaishoitajia. Ikääntyneen ihmisen palveluohjauksen osaamisalan suorittanut osaa ohjata ikääntynyttä ihmistä ja hänen läheisiään asioiden hoitamisessa sekä palvelujen tarkoituksenmukaisessa käytössä. Elämän loppuvaiheen hoitotyön osaamisalan suorittaneella on palliatiivisen ja saattohoitotyön osaaminen.

Vanhustyön erikoisammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa.

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia
Tutkinnon suorittaneet voivat työskennellä sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä ikääntyneille ihmisille suunnattujen palveluiden piirissä sekä kolmannella sektorilla, yrityksissä ja muilla palvelualoilla, joissa kohdataan ikääntyneitä ihmisiä.