Sataedun opettajapari vahvisti osaamistaan Sveitsissä

Julkaistu:

Sataedun lähihoitajakoulutuksen moniammatillinen opettajapari lehtorit Sini-Charlotta Kamberg ja Heidi Laitomaa vierailivat aiemmin tänä vuonna sveitsiläisissä lähihoitajia ja sairaanhoitajia kouluttavissa oppilaitoksissa sekä hoivakodissa. Vierailun tarkoituksena oli tutustua sveitsiläisiin tapoihin hyödyntää kinestetiikkaa lähihoitajakoulutuksessa ja -työssä  

Vierailun innoittajana oli Sataedun ja Suomen Kinestetiikkayhdistyksen vuonna 2022 solmima kumppanuussopimus. Sen tavoitteisiin kuuluvat muun muassa opetushenkilöstön osaamisen ja opetuksen kehittäminen. Niinpä vierailukohteiksi Sveitsissä valikoituivat aktiivisesti kinestetiikkaa hyödyntävä Lindenfeldin hoivakoti Aaraussa ja lähihoitaja- ja sairaanhoitajakoulutusta toteuttavat oppilaitokset St. Gallenissa ja Brugissa.  

Vaikka opettajat lähtivät hankkimaan lisätietoja kinestetiikan hyödyntämisestä, oli heilläkin jo paljon kokemusta asiasta. 

– Kinestetiikka on opetuksessamme punaisena lankana ja yhtenä kulmakivenä simulaatiopedagogiikan rinnalla. Pyrimme kehittämään omaa osaamistamme ja myös opetustamme. Työssämme keskeistä ovat työyhteisötoiminta ja kehittäminen näyttöön perustuvien menetelmien kautta, kertoo Heidi Laitomaa. 

Suomalaisella ja sveitsiläisellä koulutuksella paljon yhteistä

Heidän ammatillinen osaamisensa sai vahvistusta Koilis-Sveitsissä sijaitsevassa St Gallen ammattikorkeakoulussa.  Sairaanhoitajatutkinnon vastuuhenkilö Andrea Renz kertoi oppilaitoksen opetusmenetelmistä sekä sveitsiläisestä tutkinnonrakenteesta. Vaikka tutkintorakenne on suomalaiseen tutkintorakenteeseen verrattaessa erilainen, tunnistivat vierailijamme runsaasti yhtymäkohtia suomalaiseen sosiaali- ja terveysalan pedagogiikkaan.  

Oda Santen Bruggin yksikössä Sini-Charlotta Kamberg ja Heidi Laitomaa pääsivät puolestaan tutustumaan sveitsiläiseen lähihoitajakoulutukseen. Oda Sante on Sveitsin sosiaali- ja terveysalan koulutusten kattojärjestö, joka toimii laajasti eri puolilla maata.  

Kinestetiikka keskeistä hoitotyössä

Toiminnastaan useasti palkittu Lindenfeldin hoivakoti tarjosi vierailijoillemme näköalapaikan kinestetiikan toimintamallien maailmaan. Sen toiminnassa keskeiseksi nousee voimavaralähtöisyys. Hoivakodin kinestetiikkakouluttaja Barbara Meier nostaa työssään esiin kinestetiikan käsitteistöä valitsemalla niitä kuukausittain omiksi teemoiksi. 

Hetki keskustelulle Lindenfeldin yhteistyökumppanien kanssa. Oikealla edessä Heidi Laitomaa ja hänen takanaan Sini-Charlotta Kamberg.

Kuvassa Lindenfeldin edustajat sekä oikealla Heidi Laitomaa ja Sini-Charlotta Kamberg (takana).

Ihmisyyttä, ihmisarvoa, tarvelähtöisyyttä ja hyvinvointia arvostavassa Lindenfeldissä moniammatillisuus korostuu näyttöön perustuvan hoidon takeena. Vuorovaikutuksen elementit näkyivät vahvasti asiakaskohtaamisissa ja koko toimintaympäristössä.  

 – Meille mahdollistui aito kohtaaminen Lindenfeldin asiakkaan kanssa päivittäin järjestettävässä kinestetiikkatoimintatuokiossa. Harjoittelimme luonnollisia liikemalleja yhdessä asukkaan kanssa. Tuokion tavoitteena oli ennaltaehkäistä kaatumisia ja tunnistaa asukkaan yksilöllisiä mahdollisuuksia kehittyä ja ylläpitää fyysistä toimintakykyään. Barbara Meier ohjaamaan tuokioon osallistui meidän ja asukkaan lisäksi hoitajia. Totesimme hoidon tarpeiden olevan samansuuntaisia riippumatta elinympäristöstä, kertoo Heidi Laitomaa. 

Työskentelyä kinestetiikkatuokiossa.

Verkkosimulaatio tutuksi sveitsiläiskollegoille 

Simulaatiota käytetään Sveitsissä perinteisessä muodossa osana hoitajakoulutuksia. Perinteisessä simulaatiossa opiskelijoille luodaan mahdollisimman aito tilanne toimia hoitajana ja tehdä itsenäisesti hoidollisia päätöksiä. Osa opiskelijaryhmästä seuraa ja havainnoi simulaatiota sen tavoitteiden mukaisesti, minkä jälkeen toimintaa pohditaan oppimiskeskustelussa näyttöön perustuvien tietojen pohjalta. 

Verkkosimulaatio on puolestaan täysin uudenlainen pedagogisesti vaikuttava oppimis- ja opetusmenetelmä.  

– Halusimme tuoda omat kokemuksemme verkkosimulaatiosta tuliaisina Suomesta. Verkkosimulaatio toimii samoin, mutta toiminta tapahtuu verkkovälitteisesti niin, että kaikki seuraajat voivat havainnoida reaaliaikaisesti tilannetta verkon välityksellä. Verkkosimulaatio on aktiivista toimintaa niillä tiedoilla ja taidoilla, mitä opiskelijoilla sillä hetkellä on. Tilanteet ovat aitoja ja ne poikkeavat täysin opetusvideopedagogiikasta, kertoo Sini-Charlotta Kamberg. 

Verkkosimulaatio tarjoaa mahdollisuuden niin kansalliseen kuin kansainväliseen yhteistyöhön.  

–  Yhteistyö verkkosimulaation keinoin herätti kiinnostusta vierailemissamme oppilaitoksissa. Käytämme kinestetiikan opetuksessa säännönmukaisesti apuna niin perinteistä simulaatiota kuin verkkosimulaatiotakin. Tavoitteenamme on tulevaisuudessa päästä verkkosimulaation avulla tekemään myös kansainvälistä yhteistyötä kinestetiikkaopetuksen juurruttamiseksi osaksi hoitajakoulutusta, toteaa Sini-Charlotta Kamberg. 

Hyvät kokemukset vievät eteenpäin

Moniammatillisuus toimii kivijalkana niin kinestetiikassa, kuin myös simulaatioissa. Simulaatio on oiva pedagoginen opetuksen työkalu, jonka avulla kyetään varmistamaan kinestetiikan taitojen implementointi konkretian tasolle. Simulaatio mahdollistaa ajattelun sekä näyttöön perustuvan hoidollisen päätöksenteon kehittymisen ja usean kinestetiikkaan liittyvän opitun asian yhteen nivomisen. 

 – Sveitsin matka ja sen monialaiset kohtaamiset tarjosivat mahdollisuudet ammatilliseen kasvuun. Suomalainen ja sveitsiläinen hoitajakoulutus tukeutuvat samoihin näyttöön perustuviin lähtökohtiin, joihin myös kinestetiikka lukeutuu. Kokemuksemme Lindenfeldistä oli merkityksellinen ja silmiä avaava: osallisuus, hyvä vuorovaikutus ja ihmisyyttä tukeva ympäristö tekivät vaikutuksen. 

Sataedun lehtorien vierailusta on kerrottu aiemmin Kinestetiikka-lehdessä 2/2023.

  • Opetuspaikka:
  • Jatkuva haku
  • Hakuaika: -
  • Opetus alkaa:
Hae koulutukseen

Lue lisää

Kysy lisätietoa:

Sataedu yhteyshenkilö