Kehitysvamma-alan ammattitutkinto

Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon suorittaneella on laaja kehitysvamma-alan osaaminen. Hän tuntee alan palvelujärjestelmän ja sen toimintaa ohjaavat toimintaperiaatteet, säädökset ja määräykset sekä osaa soveltaa niitä asiakastilanteissa.

Hän suunnittelee ammatillista toimintaansa yhteistyössä asiakkaan, hänen läheistensä ja verkostojensa kanssa. Hän edistää toiminnallaan asiakkaan terveyttä, toimintakykyä ja turvallisuutta sekä tukee asiakkaan oppimista ja vuorovaikutusta. Hän osaa käyttää puhetta korvaavia kommunikaatiomenetelmiä ja selkokieltä.

Tutkinnon suorittaneen valinnoista riippuen hän osaa ottaa toiminnassaan huomioon erilaiset perherakenteet, tukea perheitä vanhemmuudessa sekä toimia moniammatillisessa työympäristössä ja verkostoissa.

Tutkinnon suorittanut voi työskennellä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tehtävissä, joissa tuetaan ja autetaan eri-ikäisten kehitysvammaisten asumista, opiskelua, työntekoa.