Sataedun arvot ja strategia

 

Toimintaympäristö muuttuu

Sataedun toimintaympäristö, työmarkkinat ja osaamisvaatimukset muuttuvat voimakkaasti. Koulutuksessa oppimisympäristöt ja opetusteknologian käyttö monipuolistuvat. Koulutuspoliittiset uudistukset korostavat asiakaslähtöisyyttä, osaamisperusteisuutta ja yksilöllisiä valintoja.  Koulutuksen rahoitusjärjestelmä vaatii vaikuttavuutta ja tehokkuutta.  Taloudelliset toimintaedellytykset tiukkenevat.

Sataedun toiminta-ajatus

Tuotamme työelämän tarvitsemaa ammatillista osaamista ja kannustamme elinikäiseen oppimiseen. 
Käytämme monipuolisia pedagogisia ratkaisuja.
Toimimme paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. 
Kasvatamme hyvinvointia kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.

Sataedun visio

Parempaa osaamista ja hyvinvointia!

Sataedun arvot

Yksilöllisyys
Koulutuspalvelumme ovat yksilöllisiä ja joustavia.

Innostuneisuus 
Toimintamme on yhteisöllistä ja innostavaa. 

Turvallisuus
Vastuu opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnista ja turvallisuudesta on meillä kaikilla.

Strategian kärjet

Vaikuttavuutta aluekehitykseen
Sataedu tuottaa tämän hetken ja tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta. Koulutustarjonta perustuu ennakointitietoon elinkeinoelämän tarpeista ja Satakunnan väestökehityksestä. Koulutusta toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. Koulutuksessa korostuu yrittävyys ja yrittäjyys sekä valmiudet kansainvälistyä.

Opiskelija keskiöön
Opiskelija saa tarvitsemaansa opetusta sekä henkilökohtaista ja muuta tarpeellista ohjausta, minkä perusteella hän voi saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määritellyn osaamisen.

Opiskelijalla on oikeus tehdä opinnoissaan yksilöllisiä valintoja ja rakentaa tutkintorakenteen mahdollistamia uudenlaisia osaamiskombinaatioita. Monipuoliset opetusjärjestelyt mahdollistavat, että opiskelija voi edetä yksilöllisesti sen mukaan, miten hänen osaamisensa karttuu. Näin mahdollistetaan nopea työhön siirtyminen.

Erilaisten oppimisympäristöjen, pedagogisten ratkaisujen ja opetusteknologian käyttöä kehitetään. Koulutuksen toteutuksessa korostuvat työelämälähtöiset toteuttamistavat. Opiskelijoiden työllistymistä ja hakeutumista jatkokoulutukseen tuetaan.

Sataedu on hyvinvoiva oppimisympäristö. Koulutuksen järjestämistä koskevia päätöksiä tehtäessä tarkastellaan aina myös niiden vaikutuksia oppilaitoshyvinvointiin. Hyvinvointi edistää toiminnan tuloksellisuutta.

Sataedussa edistetään opiskelijoiden osallisuutta ja huolehditaan siitä, että kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua oppilaitoksen toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä opiskelijoiden asemaan liittyvistä asioista.

Sataedu toimii
Johtaminen on Sataedussa avointa, tehtävät ja vastuut on selkeästi asemoitu. Toimintajärjestelmä tukee tavoitteiden ja päätösten toimeenpanoa ja toiminnan kehittämistä. Henkilöstön hyvinvointia ja osallisuutta vahvistetaan hyvällä henkilöstöjohtamisella. Kaikki sataedulaiset osallistuvat omalla toiminnallaan koulutusuudistusten onnistuneeseen toimeenpanoon.

Sataedun taloudelliset toimintaedellytykset säilyvät rahoitusjärjestelmän muuttuessa. Henkilöstön osaamista kehitetään vastaamaan muuttuvia ammatillisen koulutuksen tarpeita. Nämä vahvistavat Sataedun muutosvalmiutta ja joustavuutta nopeasti muuttuvissa toimintaympäristöissä. 

 

 

Voit tutustua Sataedun strategiaan myös tästä linkistä.