Siirry sisältöön

Yleistä oppisopimuksesta

Oppisopimuskoulutus on yhteistyötä

 • Uuden työntekijän kanssa solmittava oppisopimus perustuu määräaikaiseen työsopimukseen.
 • Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa tapahtuva oppisopimuskoulutus ei muutoin muuta työsuhteen etuja.
 • Työnantaja maksaa työntekijälle työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
 • Työaika on vähintään 25 h/viikko.
 • Oppisopimusopiskelijaa koskevat samat oikeudet ja velvollisuudet, kuin muitakin työntekijöitä. Tällaisia ovat esim. vakuutusturva, työturvallisuusohjeiden noudattaminen ja salassapitovelvollisuus.

Tietoa työsopimuslaista ja työehtosopimuksista: http://www.finlex.fi/

Tutkintotavoitteiset oppisopimuskoulutukset

 • Oppisopimuksella voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, jos ei ole aiempaa tutkintoa eikä pitkää työkokemusta alalta.
 • Myös keskeneräiset opinnot voi suorittaa oppisopimuksella.
 • Koulutusaika vaihtelee riippuen opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta ja tutkinnoista.
 • Oppisopimuksella voi suorittaa ammattitutkinnon, jos on koulutusta ja muutama vuosi työkokemusta alalta.
 • Oppisopimuksella voi suorittaa erikoisammattitutkinnon. Tämä edellyttää, että on koulutusta ja pitkä työkokemus alalta tai kokemusta esimiestehtävistä tai muista vaativaa erityisosaamista edellyttävistä tehtävistä.
 • Koulutusajat vaihtelevat vuodesta kahteen vuoteen.
 • Myös kaikkien tutkintojen tutkinnon osia voi suorittaa oppisopimuksella

Tutustumalla www. eperusteet.fi -sivustoon löydät kaikki Suomessa voimassa olevat tutkinnot.


Oppisopimuskoulutuksessa opiskellaan oman työn ohella

Työnantaja:

 • Noudattaa työlainsäädäntöä ja työehtosopimusta.
 • Maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaista palkkaa.
 • Nimeää opiskelijalle työpaikkaohjaajan.
 • Tarjoaa opiskelijalle monipuolisia työtehtäviä, jotka lisäävät osaamista.
 • Antaa mahdollisuuden osallistua teoriaopintoihin ja näyttöihin.

Työpaikkaohjaaja:

 • Ohjaa, tukee ja opastaa opiskelijaa työtehtävissä.
 • Osallistuu opiskelijan henkilökohtaisen kehittämissuunnitelman laatimiseen ja hyväksyy sen allekirjoituksellaan.
 • Järjestää tavoitteita tukevia työtehtäviä ja noudattaa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa.
 • Toimii yhteistyössä oppilaitoksen kanssa.
 • Arvioi opiskelijan kanssa oppimista ja näyttöjä.

Vastuukouluttaja:

 • Laatii opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman yhteistyössä työpaikkaohjaajan kanssa.
 • Suunnittelee koulutuksen aikataulut.
 • Tekee yhteistyötä työnantajien, työpaikkaohjaajan ja muiden oppisopimustoimijoiden kanssa.

Oppisopimusopiskelija:

 • Tekee työtä ja noudattaa työantajan antamia määräyksiä ja ohjeita työn suorittamisesta.
 • Laatii henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman yhteistyössä työpaikkaohjaajan ja oppilaitoksen edustajan kanssa ja hyväksyy sen allekirjoituksellaan.
 • Noudattaa henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa.
 • Osallistuu teoriaopintoihin ja näyttöihin oman suunnitelmansa mukaisesti.
 • Arvioi omaa edistymistään itsenäisesti sekä yhdessä työpaikkaohjaajan kanssa.

Oppisopimuksen vastuuhenkilöt:

 • Neuvoo ja tiedottaa oppisopimuskoulutuksesta.
 • Suunnittele ja käynnistää oppisopimuskoulutuksen yhdessä opiskelijan, työnantajan ja työpaikkaohjaajan kanssa.
 • Ohjeistaa henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadintaa.
 • Ohjaa ja opastaa tarvittaessa eri osapuolia oppisopimuksen aikana

Oppisopimuksen muutokset

Henkilökohtaisessa elämässä tai yrityksessä tapahtuvat muutokset saattavat aiheuttaa oppisopimukseen muutoksia. Ilmoita muutoksista oppisopimuksen vastuuhenkilölle oheisella lomakkeella. 

Oppisopimuksen muutokset-lomake

Oppiajan pidentäminen / lyhentäminen

 • Oppiaikaa voidaan lyhentää tai pidentää.
 • Hakemuksessa tulee perustella muutoksen syyt.

Oppiajan pidentämisen/lyhentämisen perusteena voi olla:

 • aiempien opintojen ja työkokemuksen ennakoitua suurempi vaikutus opintojen etenemiseen
 • työpaikan tai työtehtävien muuttuminen
 • opiskeluaikana ilmenneet oppimisvaikeudet
 • oppisopimuksen keskeytyksen aiheuttama viivästyminen
 • olosuhteiden yllättävät muutokset

Oppisopimuksen keskeytyminen

Keskeytymisen perusteena voi olla

 • äitiysloma
 • varusmiespalvelus
 • yli 1 kk kestävä sairausloma
 • muut henkilökohtaiset syyt

Oppisopimuksen jatkumisesta keskeyttämisen jälkeen on aina ilmoitettava riittävän ajoissa oppilaitokseen kirjallisesti muutoslomakkeella.

Oppisopimuksen purkaminen

 • koeaikana
 • oppisopimusopiskelijan ja työnantajan yhteisestä sopimuksesta
 • yksipuolisesti työnantajan joutuessa konkurssiin tai kuollessa
 • yksipuolisesti, työsopimuslain (55/2001) 8 luvun 1 ja 3 §:ssä säädetyillä perusteilla
 • Koulutuksen järjestäjän luvalla myös perusteilla, jotka työsopimuslain mukaan oikeuttaisivat työsopimuksen irtisanomiseen
 • Koulutuksen järjestäjä voi purkaa oppisopimuksen oppisopimusopiskelijaa ja työnantajaa kuultuaan, jos työpaikalla järjestetyssä koulutuksessa ei noudateta ao. lainsäädännön ja tehdyn sopimuksen määräyksiä tai tutkinnon suorittaminen ei edisty.
 • yrittäjän oppisopimus yrittäjän omalla ilmoituksella
 • Ilmoittamisesta huolehtii opiskelija ja työnantaja.

Oppisopimuksen purkamisesta on aina viipymättä ilmoitettava oppilaitokseen kirjallisesti muutoslomakkeella.


Taloudelliset tuet työnantajalle

Koulutuskorvaus

 • Oppilaitos maksaa työnantajalle koulutuskorvausta.
 • Korvaus määritellään solmittaessa oppisopimusta.
 • Koulutuskorvaus on tarkoitettu kattamaan työnantajalle ohjauksesta aiheutuvia kustannuksia.
 • Koulutuskorvaus on työnantajalle veronalaista tuloa.
 • Koulutuskorvausten maksatukseen liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä oppisopimustoimistoon.

Opintosihteerit lähettävät työnantajille koulutuskorvauksen laskutusta varten ohjeet toukokuun, syyskuun ja joulukuun alun aikana sähköpostilla.

Palkkatuki

 • Työnantaja hakee palkkatukea työ- ja elinkeinotoimistosta palkatakseen työttömän työnhakijan oppisopimusopiskelijaksi.

Tietoa palkkatuesta ja hakemus: http://www.te-toimisto.fi.

Yrittajyyden_kriteerit