Harkintaan perustuva valinta

Opiskelupaikkaa voi hakea koulutuksen järjestäjän harkintaan perustuvan valinnan kautta, mikäli hakijalla on erityinen syy, jonka vuoksi hänellä ei ole mahdollisuutta tulla valituksi yhteishaussa. Hakijan tulee täyttää yhteishaun hakemus ja lisäksi toimittaa oppilaitokseen kaikki ne perustelut ja mahdolliset todistukset, joihin hän vetoaa harkintaan perustuvassa valinnassa. Jos harkintaan perustuvan valinnan perusteena ovat oppimisvaikeudet tai sosiaaliset syyt, hakija on mukana myös varsinaisessa valinnassa, vaikka harkintaan perustuvan valinnan päätös olisi kielteinen.

 

Syitä harkintaan perustuvassa valinnassa hakemiseen ovat: 

Oppimisvaikeudet

Hakijalla on todettuja oppimisvaikeuksia, joista huolimatta hänellä on mahdollisuus oppilaitoksessa tarjolla olevin tukitoimin selviytyä haettavan tutkinnon opinnoissa. Oppimisvaikeudet perustellaan asiantuntijalausunnolla (esim. lähettävän koulun erityisopettaja, psykologi, lääkäri). Lausunnon tulee olla hakijalle henkilökohtaisesti kohdistettu, josta ilmenee, miten oppimisvaikeus näkyy konkreettisesti hänen selviytymisessään opinnoista. Opiskelijan mahdollisuudet selvitä opinnoista otetaan huomioon. Mikäli peruskoulun oppimäärä on kokonaan yksilöllistetty, suosittelemme harkintaan perustuvan valinnan kautta hakeutumista. Sen sijaan yksittäiset yksilöllistetyt oppiaineet eivät edellytä hakemista harkintaan perustuvan valinnan kautta.

Sosiaaliset syyt

Hakijalla on/on ollut elämäntilanteeseen liittyviä vaikeuksia, jotka ovat vaikuttaneet opintomenestykseen perusopetuksessa. Näitä ovat esim. oppilaaseen ja hänen perheeseensä kohdistuneet lastensuojelun toimenpiteet, vaikean koulukiusaamisen kohteeksi joutuminen, oppilaan oma tai hänen perheensä pitkäaikainen sairaus tai niihin rinnastettava syy. Hakemukseen on liitettävä asiantuntijan lausunto (esim. psykologi, koulukuraattori, sosiaalitoimi), josta käy ilmi, miten ao. asia on vaikuttanut oppilaan suoriutumiseen opinnoistaan.

Koulutodistusten puuttuminen

Hakija on keskeyttänyt oppivelvollisuuden suorittamisen eikä hänellä ole päättötodistusta. Hakeminen tapahtuu ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta. 

Todistusten vertailuvaikeudet

Hakijalla ei ole suomalaista peruskoulun tai lukion päättötodistusta. Ulkomaisella todistuksella haettaessa on hakemukseen liitettävä todistuskopioiden lisäksi virallisen kielenkääntäjän todistama suomenkielinen käännös. Jos todistukset puuttuvat kokonaan, hakemukseen liitetään suomalaisen viranomaisen allekirjoittama selvitys tai lausunto. Hakeminen tapahtuu ainoastaan harkintaan perustuvan valinnan kautta.

Tutkinnon suorittamiseen riittämätön tutkintokielen taito

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, koulutuksen järjestäjä arvioi hakijan kielitaidon riittävyyden.

 

Oppilaitos voi kutsua harkintaan perustuvan valinnan kautta hakeneet haastatteluun. Alle 18-vuotiaan hakijan huoltaja voi myös osallistua haastattelutilanteeseen. Pääsy- ja soveltuvuuskokeita järjestävään koulutukseen harkintaan perustuvan valinnan kautta hakeneiden mahdollinen haastattelu pidetään pääsy- ja soveltuvuuskokeiden yhteydessä. 

Koulutuksen järjestäjä tekee harkintaan perustuvan valinnan päätökset opiskelijaksi ottamisesta. Päätöksissä poiketaan yhteisvalinnan valintapistejärjestelmästä ja päätöksiä tehtäessä otetaan huomioon hakijan koulutustarve sekä hänen mahdollisuudet selviytyä harkintaan perustuvan valinnan haulla hakemistaan opinnoista.

 

Hakemus liitteineen lähetetään siihen Sataedun toimipaikkaan, johon hakijalla on korkein hakutoive:

 

Sataedu Kankaanpää
PL 6
Kuninkaanlähteenkatu 14
38700 Kankaanpää

Sataedu Kokemäki
PL 87
Suoratie 1
32801 Kokemäki

Sataedu Nakkila
Pakkalantie 3
29250 Nakkila

Sataedu Ulvila
PL 9
Yhdystie
28401 Ulvila