Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen, verkko-opintoina

IKÄÄNTYVIEN HOIDON JA KUNTOUTUMISEN OSAAMISALA (verkko-opinnot)

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan voi aloittaa joustavasti.

Täytä hakemus huolellisesti ja kerro hakemuksessasi mm. seuraavista asioista:
- aikaisemmat suoritetut opinnot ja niissä menestyminen (tuo hakemuksessa esille erityisesti hakukelpoisuutesi)
- alan työkokemus
- koulutustarve (miksi haet koulutukseen?)
- opiskelumotivaatio/tavoitteellisuus, alan tuntemus
- opiskelumahdollisuudet (mm. elämäntilanne, työpaikalla tapahtuvan oppimisen järjestäminen)
- tuo esille hakemuksessa myös muut mahdolliset valintaan vaikuttavat asiat

Muistathan tutustua ammatillisiin terveydentilavaatimuksiin ennen hakemuksen täyttämistä!

Pääsyvaatimustiedot:

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalaan hakevalla pitää olla suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
(valmis lähihoitaja) tai pakolliset tutkinnon osat (kasvun tukeminen ja ohjaus, hoito ja huolenpito ja kuntoutumisen tukeminen tai kasvun ja osallisuuden edistäminen ja hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen).

Koulutuksen tiedot:

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisalan suorittanut lähihoitaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi vanhuksen
tai muistisairaan ihmisen toimintakykyä ylläpitävää, kuntoutumista edistävää hoitoa ja palvelua erilaisissa toimintaympäristöissä.

Lähihoitaja ohjaa ja tukee vanhusta tai muistisairasta ihmistä päivittäisissä toiminnoissa ja omaa elämää koskevassa
päätöksenteossa sekä tukee hänen osallisuuttaan yhdessä läheisten ja yhteistyöverkostojen kanssa.
Toiminnassaan hän ottaa huomioon asiakkaan elämänhistorian, voimavarat ja yksilöllisen elämäntilanteen.
Hän edistää toiminnallaan asiakkaan hyvää, mielekästä ja turvallista elämää. Hän ohjaa vanhuksia ja heidän läheisiään
fyysisen ja psyykkisen terveyden edistämisessä, terveiden elintapojen omaksumisessa, käyttää kuntouttavia ja toimintakykyä
edistäviä työmenetelmiä ja ottaa huomioon työturvallisuuden. Hän kehittää ammattitaitoaan ja vanhustyötä sekä hyödyntää
oman alansa moniammatillista tietoperustaa.

Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen suorittanut lähihoitaja työskentelee mm. julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla
kotihoidossa, päivätoiminnassa, palvelutaloissa ja -keskuksissa, dementiayksiköissä, vanhainkodeissa ja sairaaloissa.

Opetus verkkototeutuksena (lähiopetuspäiviä ei ole) ja oppisopimuskoulutuksena. Opintoihin sisältyy
verkko-opetusta, itsenäistä työskentelyä, työpaikalla tapahtuvaa oppimista ja näyttö.

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisempi osaaminen
(tutkinnot, työkokemukset ja muu osaaminen).

Alkamisajankohta: 7.1.2020
Huomioitavaa: Tutustu SORA-lakiin
Hae koulutukseen

Lisätietoja antaa

Piia Lahti
opinto-ohjaaja
+358 40 199 4154
Satakunnan koulutuskuntayhtymä
Heidi Valli
opintosihteeri
+358 40 199 4545
Satakunnan koulutuskuntayhtymä