Työssäoppimispainotteisen ammatillisen peruskoulutuksen kokeilu

Suomen Yrittäjien tukema Työssä oppien ammattiin –koulutusmalli on ottanut tuulta purjeisiin. Taustalla on yrittäjien huoli nuorten työllistymisestä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtionavustuksen Työssäoppimispainotteisen ammatillisen peruskoulutuksen kokeilun verkostohankkeelle, jossa kehitetään uutta koulutusmallia työssäoppimispainotteisesta opiskelusta. Valtakunnallisessa hankkeessa on mukana 15 koulutuksenjärjestäjää. Koordinoijana on Sastamalan koulutuskuntayhtymä.
Tavoitteet: 
Hankkeen päätavoitteena on kokeilla ja mallintaa pääasiassa työpaikalla tapahtuvana oppimisena toteutettavaa ammatillista peruskoulutusta. Toteutus tapahtuu työelämän ammattitaitovaatimusten mukaisesti nykyisen lainsäädännön puitteissa. Tavoitteena on lisäksi: 1. Luoda yhteistyössä yritysten kanssa oppimispolkuja, joilla saavutetaan ammatillisen perustutkinnon taitotaso työssäoppimispainotteisen opiskelun avulla sekä parannetaan ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuutta. 2. Vahvistaa työpaikkaohjaajien osaamista 3. Vahvistaa opetushenkilöstön pedagogisia taitoja sekä ohjausosaamista työssäoppimispainotteisen koulutuksen läpiviemiselle. 4. Vahvistaa nuorten työelämätaitoja. 5. Lisätä työllistävien ammattialojen koulutuksen houkuttelevuutta ja nuorten kiinnostusta paikallisiin yrityksiin.
Tuotokset: 
Konkreettisena tuotoksena syntyy malli työssäoppimispainotteisesta ammatillisesta peruskoulutuksesta, joka sisältää joustavat työelämälähtöiset oppimisen ja ohjaamisen ratkaisut. Hankkeen tuloksena: 1. ammatillisen peruskoulutuksen työelämälähtöisyys vahvistuu 2. opetuksen opiskelijalähtöisyys ja osallisuus vahvistuu (henkilökohtaistaminen) 3. opintojen keskeyttämisprosentti pienenee 4. opiskelijoiden sekä opettajien työelämätaidot päivittyvät 5. työssäoppimisen laatu paranee 6. opiskelijan sijoittuminen työelämään helpottuu ja työllistyminen paranee 7. oppilaitoksen ja työelämän yhteistyö syventyy aidoksi kumppanuudeksi ja yhteiseksi kehittämiseksi. 8. Yrityksissä uuden työntekijän perehdyttämisprosessi tehostuu
Totetuttamisaika: 
01.01.2014 - 31.12.2014

Rahoittajat