Noheva

Kansainvälisen PIAAC-tutkimuksen mukaan Suomessa on 600 000 aikuista, joilla on puutteelliset luku-, numero- ja tietotekniikkataidot. Nämä heikot perustaidot ovat usein esteenä sujuvalle ammatilliselle opiskelulle ja täysipainoiselle osallistumiselle työelämään ja yhteiskuntaan. Hankkeella kehitetään heikon luku ja/tai numerotaidon omaavien aikuisten kartoitusta, oppimateriaaleja sekä ohjausmalleja hyödyntäen digitaalisuuden mahdollisuuksia. Hanketta koordinoi Kiipulan ammattiopisto ja verkostossa ovat Sataedun lisäksi mukana Hyria, Keuda, TAKK, Vaao sekä Omnia. Hanketta rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
Tavoitteet: 
Hankkeessa luodaan toimintatapoja ja materiaaleja, joilla voidaan tukea ammatilliseen koulutukseen hakeutumista, siellä opiskelua sekä työllistymistä heikon numero- j/tai lukutaidon omaavien aikuisten kohdalla. Hankkeen prosessissa ja tuotoksissa hyödynnetään digitaalisia mahdollisuuksia. Tavoitteet eri kohderyhmien näkökulmasta: 1. Ammatilliseen koulutukseen pyrkivät ja siellä opiskelevat saavat - hakeutumisvaiheessa tietoa omista oppimisen valmiuksistaan ja mahdollisuuksista niiden tukemiseen - oppimateriaaleja ja harjoitusohjelmia oppimisensa tueksi - vertaistuen malleja opiskeluun sekä oppimisen tukemiseen 2. Opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä opiskelun tukipalveluista huolehtivat saavat - tietoa erilaisten oppijoiden testauksen ja ohjauksen toimintatavoista - käyttöönsä materiaaleja ja malleja käytännön opetus- ja ohjaustyön tueksi - työssäoppimisessa sovellettavia oppimisen tukimalleja - Opetus- ja ohjaushenkilöstölle tarjotaan asiaan liittyvää koulutusta ja neuvontaa 3. Hankkeeseen osallistuvat oppilaitokset saavat - käyttöönsä laajan verkoston osaamisen ja koetellut käytännöt - toimintatapoja ja malleja, joita voidaan aikuiskoulutuksen ohella soveltaa myös nuorille (2018 ammatillisen koulutuksen uusi laki) - yksilöllisten joustavien polkujen rakentamisessa tarvittavia työkaluja opettajille ja opiskelijoille 4. Yhteiskunnallisten tavoitteiden näkökulmasta - parannetaan nyt ammatillisesta koulutuksesta ulosjääneiden ryhmien osallisuutta koulutuksessa ja sitä kautta työmarkkinoilla - saadaan laajan verkoston testaamana valtakunnalliseen käyttöön aikuisopiskelijoiden luku- ja numerotaidon arvioinnin ja tukemisen malleja ja käytäntöjä - parannetaan alueellista yhteistyötä (oppilaitokset, työpaikat, järjestöt jne.) erityistä tukea tarvitsevien aikuisten opintoihin hakemisen, siellä pärjäämisen ja työllistymisen edistämiseksi
Tuotokset: 
Hankkeen tulokset: - yhteinen, valtakunnallisesti avoin digitaalinen testaus- ja opetusmateriaali verkossa - luku- ja numerotaidoiltaan heikompien opiskelijoiden kynnys hakeutua ammatillisiin opintoihin on laskenut - opetus- ja ohjaushenkilöstölle on saatavissa koeteltuja ja hyviksi havaittuja välineitä luku- ja numerotaitoja koskevan osaamisen testaukseen, analysointiin ja opiskelun aikaiseen tukemiseen - opiskelijoille on saatavissa heidän yksilöllisiä ja joustavia opintopolkujaan tukevia oppi- ja tukimateriaaleja - työssäoppimisajalle on saatavissa sovellettavia materiaaleja ja ohjauskäytäntöjä - työpaikkaohjaajille on saatavissa aiheenmukaisia työvälineitä, jotka helpottavat heidän ohjaustyötään - materiaali ja käytännöt ovat sovellettavissa myös nuorten perustutkintokoulutukseen
Totetuttamisaika: 
01.10.2016 - 31.12.2018
Rahoittaja: 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Rahoittajat