Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

SATAMOVE 3

Akaa: 01.06.2016
Loppuu: 31.05.2018
Rahoitus: Erasmus+ KA1

With the help of these mobilities, we are proceeding with the work started in SATAMOVE 2, by creating a possibility for our students to study part of their curriculum in Europe. Our goal is to shorten students' graduation time and improve their chances to find a job in Finland and in Europe, by giving effect to good quality, min. 5 weeks internship by such a partners who are familiar with our content of the internships and evaluation criteria, by the help of our Learning Agreements. The Interns are 18 years old, motivated and goal oriented  young adults. Concerning this application, here's the joining study fields and number of participants: Hotel- and Catering ( 4 / Cyprus ), Metal (2/Hungary), Hairdressing and Beauty (4/Ireland, 6/Estonia), Car mechanic (2/France), Shoe making (2/France), Electricity (2/Hungary). 5-10 weeks' internship consist of the orientation period of the recieving organisation, tutoring action during the whole period, work practise, continuing self evaluation by means of blog writing, intermediate- and final evaluation by means of work place tutor and the culture visits by the partner organisation. After Sataedu was accredited by NA ( mobility charter), we have strengthen our internationalization work by employing a new employee next to Head of International Affairs, and her tasks are just among the students' mobilities. She's former international contact person in Kokemäki unit, so her skills and competence in students' mobilities are high. Our Internationality process has been changed in the beginning of 2016 such a way that many functions are centralized, e.g. all Sataedu's Learning Agreements are prepared by only one person. This procedure quarantees the same quality to every agreement. In addition in the end of the period, the return training takes place now in every unit in such a way that the coordinator, contact person, mentor and students join together to receive the blogs or final report and to fill in both mobility tool + report and Sataedu's own Wepropol inquiry. During  the feedback conversation and returning the evaluation forms / Europasses, the recognizion and acknowledge of learning outcomes is carried out.  Thanks to the reorganization of our internationalization process, it also enables the second call of mobility request during one academic year (one call every semester ). This procedure enables for students, who are graduating earlier, to plan their study path in a way that certain part of teh studies can be achieved through the internship abroad.   Sataedu will expand the students' mobilities also for the students with special needs. From this field Sataedu doesn't have any experience yet, and for that reason we'll start with very small group and near to Finland ( Estonia, Parnu). After this internship we'll collect all feedback from our students and teachers concerning this period, so we can build up a functional and high quality preparation course for the next period. Concerning the teachers' mobilities, we are as a local partner in a "not only fair play" network, and thanks to this local partnership, we are able to send our teachers of physical education to network partners in Italy and Scotland. Their goals are to get familiar by peer learning with combining the VET and sport and how to enhance the social cohesion and to prevent the drop outs among our students. We are sending 2 teachers to both places for one week. In Satamove 2 mobility project there's still 4 teachers'  2 week mobilities left.   

Tavoitteet

Akkreditoinnin jälkeen Sataedu on vahvistanut kansainvälisyystyötään ottamalla kv-koordinaattorin rinnalle toisen henkilön, jonka tehtäviin kuuluu pelkästään opiskelijaliikkuvuksien organisointi. Hän on entinen Kokemäen toimipaikan kv-yhdyshenkilö, joten hänen osaamisensa opiskelijaliikkuvuuksissa on korkea. Kv-prosessia on muutettu nyt heti vuoden 2016 alussa sellaiseksi että kv-toimintoja keskitetään, jolloin esim. Learning Agreementien laadinta tapahtuu yhden henkilön kautta. Tämä tuo sopimuksiin tasaisen laadun jokaisen lähtijän osalta. Lisäksi jakson päätyttyä paluuvalmennus tapahtuu jokaisessa toimipaikassa nyt niin että kv-koordinaattori, yhdyshenkilö, ryhmänohjaaja sekä opiskelijat kokoontuvat yhteen, vastaanottamaan jakson blogit TAI raportin, sekä täyttämään yhdessä sekä mob.tool+ raportin että Sataedun oman Webropol-kyselyn. Tilaisuudessa käydyn palautekeskustelun sekä arviointilomakkeiden / Europassien palautuksien yhteydessä suoritetaan myös jaksolla opitun tunnistaminen ja tunnustaminen. Kv:n uudelleenorganisointi mahdollistaa nyt myös sen että liikkuvuushakuja voidaan toteutetaan kaksi kertaa lukuvuodessa. Tämä toteutusmalli mahdollistaa jälleen sen että opiskelijat jotka valmistuvat aikaisemmin, voivat suunitella opintopolkunsa niin että osa tutkinnosta ehditään saamaan ulkomaanjaksolta. Sataedu haluaa laajentaa opiskelijaliikkuvuuksiaan myös erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden osalta. Tästä Sataedulla ei ole vielä kokemusta, joten aloitammekin erittäin pienellä ryhmällä ja lähellä olevassa kohteessa (Viron Parnu). Jakson jälkeen keräämme kokemuksia sekä opiskelijoilta että tukiopettajilta, jotta voimme rakentaa toimivan ja ladukkaan valmennuksen seuraavaan liikkuvuusjaksoon.

Tulokset

​Näillä liikkuvuuksilla jatketaan SATAMOVE 2 hankkeessa aloitettua työtä luomalla Sataedun opiskelijoille mahdollisuus opiskella osan tutkinnostaan Euroopan partnerikouluissa / yrityksissä. Tavoitteena on edistää opiskelijoiden valmistumista sekä lisätä valmistuvien opiskelijoiden työllistymismahdollisuuksia Suomessa ja Euroopan alueella toteuttamalla laadukas, min. 5 viikon opintojakso sellaisten kumppaneiden kanssa, jotka tuntevat jaksojemme sisällöt ja arviointitavat oppimissopimuksemme (LA) kautta.
Osallistuvat opiskelijat ovat 18 vuotta täyttäneitä, oman alansa motivoituneita ja päämääränsä tuntevia nuoria aikuisia. Hankkeeseen osallistuu seuraavan lukuvuoden aikana seuraavat opintoalat ja määrät (yht. 22 kpl ): HoRaCA (4 / Kypros), Metalli (2 / Unkari), Hius- ja kauneus (4 / Irlanti, 6 / Viro), Auto ( 2 / Ranska ), Jalkine (2 / Ranska), Sähkö (2 / Unkari ).

5-10 viikon jakso koostuu vastanottavan organisaation perehdytysjaksosta, koko jakson kattavasta tutortoiminnasta, työssäoppimisesta, jatkuvasta itsearvioinnista blogikirjoituksen kautta, väli- ja loppuarvioinnista kohteen yhteyshenkilön sekä työpaikan edustajan kautta sekä partnerikoulun järjestävistä kulttuurimatkoista (1-2 kpl) lähialueill


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen