Siirry sisältöön
Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

Osaajaksi – alla kan

Alkaa: 01.01.2021
Loppuu: 30.06.2022
Rahoitus: Opetushallitus

​Hankkeen tavoitteena on tuottaa valtakunnallisesti hyödynnettäviä toimintatapoja ja opiskelijalähtöisiä pedagogisesti mielekkäitä ratkaisuja yhteisten tutkinnon osien suorittamiseen, aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä arvioinnin toteuttamistapoihin. Lisäksi perustetaan valtakunnallisesti aktiivisia verkostoja, joissa jaetaan osaamista liittyen yhteisten tutkinnon osien pedagogisiin ratkaisuihin. Hankkeessa vahvistetaan kaikenikäisten oppijoiden perustaitoja ja jatko-opintovalmiuksia ja kehitetään tapoja, joilla voidaan tunnistaa opiskelijan perustaidoissa olevat heikkoudet ja erottaa ne esimerkiksi oppimisvaikeuksista tai puutteista kielitaidossa ohjauksen ja tuen kohdentamiseksi. Yhteisten tutkinnon osien suorittamistapoja monipuolistetaan vahvistamalla opettajien ja ohjaajien pedagogista osaamista. Hankkeessa tehdään yhteistyöt mm. aikuisten perusopetuksen, lukion ja korkeakoulujen kanssa. Hanketta koordinoi Gradia.

Tavoitteet

Tavoite 1.  Kaiken ikäisten oppijoiden perustaitojen vahvistaminen Pilotoidaan ja kehitetään verkostossa tuotettuja lähtötasokartoituksia sekä verkkomateriaalia. Kehitetään perustaitojen (mm. kielitaito, matematiikka) itsenäistä harjoittamista tukevia ja helposti toteutettavia pelillisiä ratkaisuja hyödyntämällä valmiita digitaalisia alustoja (mm. Seppo). Tavoite 2. Yhteisten tutkinnon osien suorittamistapojen monipuolistaminen Alakohtaisten pedagogisten ratkaisujen ja sisältöjen kehittäminen yhteistyössä ytojen ja opintoalojen kesken. Tavoite 3. Opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen Yto-valinnaisten valintaprosessin kehittäminen, opiskelijalähtöisyyden varmistaminen sekä aidompi kytkentä osaksi HOKS-prosessia/ uraohjausta. Kootaan yto-valinnaiset yhtenäiselle tarjottimelle.

Tulokset

Laadukkaat lähtötasokartoitukset ja verkkomateriaalit
Perustaitoja vahvistavat pelilliset ratkaisut
Mallit alakohtaista pedagogisista/sisällöllisistä ratkaisuista.
Yhteinen yto-valinnaisten tarjotin
Toimintamalli yto-valinnaisten valintojen toteuttamiselle opiskelijalähtöisesti osana HOKS-/uraohjausprosessia. Y
Yhteinen tietopohja ja mallit yto-osaamisen näytön mahdollisuuksille työelämässä

Lisätietoja hankkeesta

Anna Taimi

tuntiopettaja
Yhteiset tutkinnon osat
+358 40 199 4882
Kokemäki, Suoratie 1

Palaa takaisin hankkeiden listaukseen