Siirry sisältöön
Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

Oikeus osallistua

Alkaa: 01.01.2021
Loppuu: 30.06.2022
Rahoitus: Opetushallitus

​Hankkeen tavoitteena on tukea oppilaitosten opiskelija- ja opiskelijakuntatoimintaa, lisätä oppilaitosten yhteisöllisyyttä ja opiskelijoiden osallisuutta sekä vahvistaa oppilaitosten turvallisuuskulttuuria. Opiskelijatoimintaa kehitetään markkinointia tehostamalla digitaalisuutta hyödyntäen. Opiskelijoiden vaikuttamis- ja palauteprosesseja kehitetään ja opintoihin kiinnittymistä vahvistetaan ryhmäyttämiskäytäntöjä ja vertaisohjausta kehittämällä. Hankkeessa parannetaan myös opetus- ja ohjaushenkilöstön vuorovaikutustaitoja ja kehitetään oppilaitoksissa tehtävää nuorisotyötä. Turvallisuuskulttuuria kehitetään turvallisuussuunnittelun tueksi kehitettävällä mallilla, prosesseja uudistamalla ja turvallisuuskulttuurin jalkauttamisella opiskelijoiden arkeen mm. turvallisuuskävelyin ja pelillisyyttä hyödyntäen. Erityistä huomiota kiinnitetään nettikiusaamisen ja radikalisoitumisen vähentämisen toimintamalleihin. Hanketta koordinoi Turun kaupunki.

Tavoitteet

Opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen Opiskelijoiden kiinnittyminen oppilaitosyhteisöön Matalan kynnyksen toimintatapojen kehittäminen Vahvistetaan ja kehitetään oppilaitoksen ja nuorisotoimen välistä yhteistyötä Ennaltaehkäisevän toiminnan mallien kehittäminen arjen oppimistilanteissa ja eri oppi-misympäristöissä Turvallisuuteen vaikuttavien ilmiöiden tunnistaminen ja niihin varautuminen

Tulokset

Tulokset: Päivitetty opiskelijakuntatoiminnan toimintamalli ml. digitaalisen viestinnän kanavat

Ryhmäytymisen prosessimalli
Ryhmänvetäjien työkalupakki
Ryhmälähtöiset menetelmät osana toimipaikkakohtaista hyvinvoinnin vuosikelloa
Manuaalit matalan kynnyksen menettelyille

Työparimalli, opiskelijalähtöinen jalkautuminen
Hyvät käytännöt matalan kynnyksen yhteistyöhön nuorisotoimen kanssa.

Suunnitelma Huoli kaverista- toimintamallille
Läheltä piti -kirjauskäytännön päivitys ja turvallisuusosaamisen kehittyminen

Toimenpide 2.2 Turvallisuuskävely-konseptin kehittäminen (digitaalisuuden hyödyntäminen, hy-vien käytäntöjen koonti, konseptin systematisointi).

Tulokset: Turvallisuuskävely-konsepti
Seuranta: Hyvinvointiryhmä toimipaikkakohtaisesti

Lisätietoja hankkeesta

Kristiina Salmi

opiskelijapalvelupäällikkö
Työelämä- ja opiskelijapalvelut
+358 40 199 4103
Kokemäki, Suoratie 1

Palaa takaisin hankkeiden listaukseen