Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

Live – Lisää vetovoimaa

Alkaa: 01.04.2018
Loppuu: 31.07.2020
Rahoitus: Keski-Suomen ELY-keskus

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Lounais-Suomessa tekniikan alojen vetovoimaa sekä edistää koulutuksesta koulutukseen ja koulutuksesta työelämään siirtymistä oppilaitosten, yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistyössä toteutettavilla toimenpiteillä. Hanke kytkeytyy hyvin tiukasti Lounais-Suomessa vallitsevaan positiiviseen rakennemuutokseen ja kasvavaan työvoimapulaan. Hanke toteutetaan lounais-suomalaisten oppilaitosten verkostossa Turun kaupungin koordinoimana. Rahoittaja on Keski-Suomen ELY-keskus (ESR).

Tavoitteet

Live-hankkeen tavoitteista Sataedu sitoutuu seuraaviin: - lisätä teknologia-alan koulutuksen vetovoimaisuutta Satakunnassa - ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamista tukevien toimintamallien, opetusmenetelmien ja työelämälähtöisten oppimisympäristöjen kehittäminen, pilotointi ja mallintaminen teknologia-alalla - lisätä nuorten ja vanhempien tietoisuutta teknologia-alan koulutuksesta sekä jatko-opintojen mahdollisuuksista. - lisätä toisen asteen opinnoissa olevien opiskelijoiden tietoisuutta teollisuuden tarjoamista työllistymis- ja jatko-opintomahdollisuuksista - lisätä opetus- ja ohjaushenkilöstön koulutusmarkkinointi- sekä yritysyhteistyöosaamista sekä positiivisen viestinnän osaamista - lisätä koulujen ja oppilaitosten henkilöstön sekä muiden nuoria ohjaavien tahojen (esimerkiksi nuorisotoimi, etsivä nuorisotyö, nuorten työpajat) tietoisuutta teknologia-alasta ja sen tarjoamista koulutus- ja työllistymismahdollisuuksista - lisätä ja vahvistaa opiskelijoiden ammattiylpeyttä ja opiskelumotivaatiota - nuorten osallistaminen sekä heidän osaamisensa ja asiantuntijuutensa hyödyntäminen kaikessa hankkeen kehittämistyössä - yritysten osallistaminen sekä heidän osaamisensa ja asiantuntijuutensa hyödyntäminen hankkeen kehittämistyössä - lisätä uusia nuorten itsensä näköisiä tapoja ja keinoja markkinoida alan koulutusta ja työllistymismahdollisuuksia - lisätä yritysten näkyvyyttä oppilaitoksissa - kehittää uusia oppimisympäristöjä ja -malleja opiskelijoiden, yritysten ja opetus- ja ohjaushenkilöstön yhteistyönä - lisätä tekniikan alojen ja teknologian näkyvyyttä arjessa (esimerkiksi TeknologiaTiistai-formaatin edelleen kehittäminen, säännöllinen tiedottaminen ja näkyvyyden varmistaminen niin paikallisesti kuin myös valtakunnallisesti). - toisen asteen ammatillisen koulutuksen keskeyttämisten vähentäminen - toisen asteen ammatillisen koulutuksen läpäisyn edistäminen - nuorten työllistymisen edistäminen - nuorten syrjäytymisen vähentäminen - nuoriso- ja koulutustakuun toteutumisen edistäminen - sukupuolten välisen tasa-arvon lisääminen vähentämällä tekniikan alojen sukupuolittuneisuutta. - uusien hyvien käytäntöjen ja toimintamallien kehittäminen, tuotteistaminen ja levittäminen

Tulokset

Tekniikan alan koulutusforumit Satakunnassa tuovat systemaattisen vuoropuhelun yritysten ja ammatillisen koulutuksen välille.

Teknologia-alan vetovoimaisuus lisääntyy opetus- ohjaus- ja viestintähenkilöiden suunnitelmallisella yhteistyöllä. Osallistetaan nuoret aidosti mukaan markkinointiin.

Ohjaus- ja opetushenkilöstö lisää ja luo uudenlaista toiminnallista yhteistyötä perusasteen, lukion sekä huoltajien kanssa. Innostetaan tyttöjä valitsemaan teknologia-ala hyödyntämällä GirlsTech –hankkeen esiin nostamia hyviä käytäntöjä.
.
Teknologia-alan oppimisympäristöjen kehittäminen työelämä- ja opiskelijalähtöisesti, mikä lisää alan vetovoimaa, näkyvyyttä ja mielikuvaa nuorten keskuudessa.


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen