Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

Live – Lisää vetovoimaa

Alkaa: 01.04.2018
Loppuu: 31.10.2020
Rahoitus: Keski-Suomen ELY-keskus

Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Lounais-Suomessa tekniikan alojen vetovoimaa sekä edistää koulutuksesta koulutukseen ja koulutuksesta työelämään siirtymistä oppilaitosten, yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistyössä toteutettavilla toimenpiteillä. Hanke kytkeytyy hyvin tiukasti Lounais-Suomessa vallitsevaan positiiviseen rakennemuutokseen ja kasvavaan työvoimapulaan. Hanke toteutetaan lounaissuomalaisten oppilaitosten verkostossa Turun kaupungin koordinoimana. Rahoittaja on Keski-Suomen ELY-keskus (ESR).

Tavoitteet

Tavoitteena on lisätä teknologia-alan koulutuksen vetovoimaisuutta Satakunnassa. Ammatillisen koulutuksen reformia edistetään sitä tukevia toimintamalleja, opetusmenetelmiä ja työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä kehittämällä. Lisätään nuorten ja vanhempien tietoisuutta teknologia-alan koulutuksesta sekä jatko-opintojen mahdollisuuksista. Lisätään opetus- ja ohjaushenkilöstön koulutusmarkkinointi- sekä yritysyhteistyöosaamista sekä positiivisen viestinnän osaamista. Lisätään koulujen ja oppilaitosten henkilöstön sekä muiden nuoria ohjaavien tahojen (esimerkiksi nuorisotoimi, etsivä nuorisotyö, nuorten työpajat) tietoisuutta teknologia-alasta ja sen tarjoamista koulutus- ja työllistymismahdollisuuksista. Vahvistetaan opiskelijoiden ammattiylpeyttä ja opiskelumotivaatiota. Osallistetaan nuoria sekä hyödynnetään heidän osaamistaan kaikessa hankkeen kehittämistyössä. Osallistetaan yrityksiä sekä hyödynnetään heidän asiantuntijuuttaan hankkeen kehittämistyössä. Lisätään uusia nuorten itsensä näköisiä tapoja ja keinoja markkinoida alan koulutusta ja työllistymismahdollisuuksia. Lisätään yritysten näkyvyyttä oppilaitoksissa. Kehitetään uusia oppimisympäristöjä ja -malleja opiskelijoiden, yritysten ja opetus- ja ohjaushenkilöstön yhteistyönä. Lisätään tekniikan alojen ja teknologian näkyvyyttä arjessa (esimerkiksi TeknologiaTiistai-formaatin edelleen kehittäminen, säännöllinen tiedottaminen ja näkyvyyden varmistaminen niin paikallisesti kuin myös valtakunnallisesti). Vähennetään toisen asteen ammatillisen koulutuksen keskeyttämisiä ja edistetään läpäisyä. Edistetään nuorten työllistymistä ja vähennetään syrjäytymistä. Edistetään sukupuolten välistä tasa-arvoa vähentämällä tekniikan alojen sukupuolittuneisuutta.

Tulokset

Tekniikan alan koulutusforumit Satakunnassa tuovat systemaattisen vuoropuhelun yritysten ja ammatillisen koulutuksen välille.

Teknologia-alan vetovoimaisuus lisääntyy opetus- ohjaus- ja viestintähenkilöiden suunnitelmallisella yhteistyöllä. Osallistetaan nuoret aidosti mukaan markkinointiin.

Ohjaus- ja opetushenkilöstö lisää ja luo uudenlaista toiminnallista yhteistyötä perusasteen, lukion sekä huoltajien kanssa. Innostetaan tyttöjä valitsemaan teknologia-ala hyödyntämällä GirlsTech –hankkeen esiin nostamia hyviä käytäntöjä.
.
Teknologia-alan oppimisympäristöjen kehittäminen työelämä- ja opiskelijalähtöisesti, mikä lisää alan vetovoimaa, näkyvyyttä ja mielikuvaa nuorten keskuudessa.

Lisätietoja hankkeesta

Pasi Kallioinen

oppimisympäristöjen kehittäjä
Kiinteistöpalvelut
+358 40 199 4402
Ulvila, Yhdystie

Palaa takaisin hankkeiden listaukseen