Palaa takaisin hankkeiden listaukseen

All.Construction

Alkaa: 01.01.2019
Loppuu: 31.12.2022
Rahoitus: Erasmus+ KA2

All.Construction on 4-vuotinen rakennusalan yhteiseurooppalainen hanke, jonka tarkoituksena on pitkällä tähtäimellä vähentää osaamisvajetta alakohtaisten vaatimusten ja alan koulutuksen välillä. Rakennusalan haasteet liittyvät osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen koko Euroopan tasolla. Rakentamisen ja siinä tarvittavan osaamisen vaatimukset kasvavat erityisesti energiatehokkuuden sekä ympäristökysymysten osalta. Digitalisaation laajamittainen ja monipuolinen hyödyntäminen aina perustekemiseen asti on alan keskeisimpiä osaamisen haasteita. Hankkeessa on mukana eri puolilta Eurooppaa yhteensä 24 organisaatiota, joista puolet edustaa rakennusteollisuutta ja puolet ovat rakennusalan erikoistuneita kouluttajia.  ​

Tavoitteet

Yleinen tavoite Hankkeen yleisenä tavoitteena on kehittää ennakoinnin toimintamalli sekä innovatiivisia ennakointia tukevia välineitä rakennusalan osaamisvajeiden konkretisoimiseksi tarkoituksena osaamisen kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen. Erityisenä vaikuttiminena on vuoteen 2025 mennessä eläkkeelle jäävien työntekijöiden suuri määrä ja tarve löytää heidän tilalleen ammattitaitoista työvoimaa. Erityiset tavoitteet Yleisen tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa on määritelty useita erityisiä tavoitteita:  Rakennusalan osaamissuunnitelman laatiminen ja täytäntöönpano, mikä mahdollistaa työvoiman pätevöitymisen työmarkkinoiden vaatimusten mukaisesti yhtenä tiedonannossa ”Uusi osaamisohjelma Euroopalle” kuvattuna toimena.  Kestävän eurooppalaisen alakohtaisen osaamisyhteenliittymän perustaminen ja alakohtaisen osaamisstrategian kehittäminen tukemaan rakennusalan ja rakennusalan yritysten kestävää kilpailukykyä koskevassa strategiassa asetettuja tavoitteita.  Yhteisten menetelmien kehittäminen tämänhetkisen tilanteen arvioimiseksi ja tulevaisuuden tarpeiden ennakoimiseksi tunnistamalla nykyiset ja uudet osaamistarpeet (osaamisen tunnistaminen ja ennakoiminen).  WatchTower-työkalun luominen yhdistämällä erityisiä toimia, toimintoja ja työkaluja, jotka mahdollistavat osaamisen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen.  Osaamisen vajeisiin ja yhteensopimattomuuksiin liittyviä kansallisia/alueellisia toimintatapoja ja aloitteita koskevien konkreettisten esimerkkien tunnistaminen, dokumentointi ja edistäminen (”hyvien käytänteiden hautomo” interaktiivisen kartan muodossa).  Ammatillisten tutkintojen ja ammatillisten profiilien tunnistaminen ja tarkistaminen (tai tarvittaessa luominen) osaamisen osalta (ESCO:n mukaan, mikäli mahdollista) esittämällä painopisteet, jotka riippuvat mahdollisista vaikutuksista alakohtaiseen kasvuun, kilpailukykyyn ja työllisyyteen.  Ammatillista koulutusta koskevien erityisratkaisujen kehittämisen edistäminen suunnittelemalla konkreettista koulutusmateriaalia, jossa tarkastellaan tämänhetkisiä ja tulevaisuuden haasteita energiatehokkuuden, digitalisaation ja kiertotalouden osalta.  Koulutuksen järjestäminen sopivin ja joustavin koulutus/oppimismenetelmin (massive open online course, MOOC) edistämään rakennusalan työntekijöiden kouluttautumista, jotta he soveltuvat nykyistä paremmin yritysten tarpeisiin ja rakennusalan mahdollisuuksiin.  Rakennusalan vetovoimaisuuden ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen erityistoimin (aktiivinen kampanja) opiskelijoiden, työntekijöiden, päättäjien ym. suuntaan.  Liikkuvuutta edistävien toimien kehittäminen edistämällä nykyisten eurooppalaisten työkalujen (Erasmus+, EURES, EAfA…) käyttöä.  Verkostojen luominen taitoja koskevan tiedonhankinnan ja tiedottamisen mekanismien parantamiseksi sekä tietojen ja käytänteiden vaihdon vahvistaminen rakennusalan ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien välillä siten että ammatillisen koulutuksen järjestäminen mukautetaan alan osaamistarpeisiin.  Hankekumppaneiden ja muidenkin toimijoiden keskinäisen luottamuksen edistäminen avoimuuden ja siirrettävyyden avulla tunnustamalla tuotetut tulokset yhdessä.  Yhteistyöfoorumin käyttöönotto yhteisön luomiseksi hankekumppaneiden, sidosryhmien ja koulutussuunnittelijoiden välille.  Tehokkaiden tiedonvälitys- ja viestintätoimien kehittäminen, jotta saavutetaan kaikki aiemmin tunnistetut keskeiset toimijat ja kohdeyhteisöt.  Pitkäaikaisen toimintasuunnitelman laatiminen hankkeen suoritteiden asteittaista esittelyä varten hankkeen tultua päätökseen.  Kaikkien merkityksellisten sidosryhmien mukaantulo ja hyväksynnän saaminen niiltä hyväksynnän allekirjoittamisen muodossa.  Kaikkien merkityksellisten EU:n laajuisten ja/tai maakohtaisten laadullisten aineistojen ja määrällisten tietojen toimittaminen avoimessa tietomuodossa, mahdollisesti käytettäväksi Cedefopin Skills Panorama -aloitteessa.

Tulokset

Alakohtainen osaamisstrategia
Strateginen etenemissuunnitelma
Alakohtainen osaamisyhteenliittymä (SSA - Strategic Skills Alliance)
Hyväksymisseminaarit (menetelmä asioista yhdessä sopimiseksi
)
Osaamissuunnitelma (blueprint)
Skills+koulutustoimi (MOOC)
WatchTower
Alakohtaisen osaamisyhteenliittymän foorumi (SSA Platform)
Hyvien käytänteiden hautomo (incubator)
Yhteiset osaamisprofiilien ja -vaatimusten tarkistusmenetelmät
Aktiivinen vetovoimaisuuden edistämiskampanja
Alakohtaisen osaamisyhteenliittymän portaali


Palaa takaisin hankkeiden listaukseen