Construction Blueprint - rakennusalan osaamisen tulevaisuus

29.03.2019 10:50 -- velvuo

Sataedu on mukana yhteiseurooppalaisessa rakennusalan Skills Blueprint for the Construction Industry -hankkeessa, jonka tavoitteena on varmistaa osaavan työvoiman saatavuus rakennusalalla myös tulevaisuudessa. Hankkeessa mallinnetaan ennakointia tukevia menetelmiä ja kehitetään sille työkaluja.  Läpileikkaavia osaamisen kehittämisen teemoja ovat energiatehokkuus, kiertotalous ja digitalisaatio. Construction Blueprint -hanke on Erasmus+ -rahoitteinen, 4-vuotinen ja siinä on mukana yhteensä 24 rakennusalalla toimivaa organisaatiota koostuen sekä alan kattojärjestöistä että kouluttajista 12 eri Euroopan maasta. Hanketta koordinoi espanjalainen rakennusalalle erikoistunut kouluttaja FLC, Sataedu on mukana ainoana suomalaisena toimijana. 

Hankkeessa pyritään rakentamaan kiinteä alakohtainen yhteenliittymä keskeisille sidosryhmille, joita ovat Euroopan rakennusalan edustajat (työnantajajärjestöt ja ammattiyhdistykset) sekä alakohtaiset ammatilliset koulutuskeskukset.

Hankkeen tarkoituksena on vähentää osaamisvajetta alakohtaisten vaatimusten ja alan koulutuksen välillä ja osaltaan tukea kasvua, innovaatioita ja kilpailukykyä rakennusalalla. EU:n tasolla tehdyissä päätöksissä on viime vuosina tähdennetty nykyistä osaamisvajetta sen suhteen, mitä yritykset odottavat ja mitä tarjottu koulutus antaa työntekijöille. Näin ollen on nähty välttämättömänä parantaa kykyä osaamistarpeiden kartoittamiseen ja ennakoimiseen strategisesta näkökulmasta.

Euroopan rakennusalan seurantakeskuksen (European Construction Sector Observatory, ECSO) mukaan rakennusalan organisaatioiden haasteena on edelleen löytää oikeanlaiset ammattilaiset, työntekijät, joilla on asianmukainen ammattitaito, jotta organisaatiot voivat varmistaa toimintansa kestävyyden ja kasvun.  Rakenteelliset esteet – kuten ammattitaitoisten nuorten työntekijöiden määrän pieneneminen, rakennusalan työvoiman ikääntyminen, muuttoliike ja ammatillisen koulutuksen vääristymät – johtavat siihen, että rakennustyömaayrityksillä on pulaa pätevistä työntekijöistä. Samanaikaisesti tekninen kehitys pakottaa rakennusalan työntekijät hankkimaan uusia taitoja (energiatehokkuus, digitalisaatio ja kiertotalous). 

Tämän eurooppalaisen yhteenliittymän tavoitteena on: kehittää alakohtainen osaamisstrategia, ennakoida osaamistarpeet aiempaa paremmin ja vastata työmarkkinoiden tarpeisiin ja osaamisaukkoihin. Vastaava kehittämistyö on meneillään myös Rakennusteollisuus ry:n vetämänä Suomessa. 

Hankkeen taustalla tunnistetaan trendejä, kuten a) yli kaksi kolmannesta rakentamisen, teollisuuden ja liikenteen alojen ammattitaitoisista työntekijöistä jää eläkkeelle vuoteen 2020 mennessä ja heidän tilalleen on löydettävä uudet työntekijät ja b) siirtyminen resurssitehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen tuo merkittäviä rakennemuutoksia rakennusalalle, jonka on mukautettava ja ennakoitava taito- ja osaamistarpeita sekä c) rakennusalan työntekijöiden digitaaliset taidot ovat muita aloja alhaisemmalla tasolla.

Keskeiset kehittämisteemat hankkeessa ovatkin: 1) Energiatehokkuus, mikä tuo säästöjä rakennusten energiankulutuksessa, 2) Kiertotalous (materiaalien elinkaari, ts. biotuotteet ja kierrätystuotteet), lineaariseen talouteen perustuvan ajattelutavan muuttaminen ja 3) Digitalisaatio, jotta toiminta voidaan mukauttaa uusiin tekniikoihin.