Kirsikkapuita ja kädentaitoja Englannissa

27.04.2018 14:21 -- ninval

Huhtikuu 2018

York College 

Koulu on hienosti koottu ja rakennettu kokonaisuus, eräänlainen maamerkki Yorkiin tultaessa. 10 vuotta sitten toteutettu M£ 60 panostus näyttää tuottavan tulosta, kaikki lainat on maksettu pois eivätkä rakennukset rasita tasetta ja talouttakaan.

Oppimisympäristönä koulu näyttää mielekkäältä ja toimivalta. Toiminnot ja palvelut on jaettu erilaisiin, helposti hahmotettaviin kokonaisuuksiin, ala- tai ainekohtaisten tilojen lisäksi opiskelijoille on laaja yhteinen oppimiskeskus, työskentelytiloja (hub) ja kahviloita. Isosta sisääntuloaulasta löytyy lisäksi ulosmyytäviä palveluja, kuten parturi-kampaamo, kauneussalonki, ravintola, viihdekeskus (teatteri) erilaisiin tilaisuuksiin ja tarkoituksiin.

York College on monialainen oppilaitos; mukana perinteisten alojen lisäksi taide, tanssi, media, musiikki ja erityisenä ammatti-alana ”Stonemasonry” eli kivenveisto. 

Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että College kouluttaa myös opettajia ammatillisen koulutuksen ohella. Malli tuntuu toimivan erinomaisesti; opettajat harjoittelevat mentoreiden avulla Collegen eri koulutusaloilla. Seurasimme mielenkiintoista depattia opettajakoulutettavien kesken aiheesta ”Professiolism”.

Työttömyys Yorkissa on käytännössä nolla ja ammattitaitoisen työvoiman kysyntä on hyvä; opiskelijat työllistyvät. Koulutukselle on kysyntää, mikä tuo mukanaan kilpailua; vaikka York College on vahva toimija, joutuu se silti kilpailemaan markkinoilla, sekä toisten koulujen että yksityisen sektorin kanssa. York Collegen eräs vahvuus on suunnitella, hakea rahoitusta, organisoida ja järjestää kysyntään perustuvia koulutuskokonaisuuksia, joihin koulu myös kilpailuttaa (due diligence/quality) yksityisiä toimijoita täydentämään osaamisaukkoja.

Grimsby Institute 

Grimsby Institute on toisenlainen kokonaisuus teollisella rannikkoseudulla, jossa Euroopan mittakaavassakin iso teollinen satamakompleksi hallitsee sekä maisemaa, että toimintaympäristöä. Kalanjalostus- ja ruokateollisuus ovat suuria kokonaisuuksia. Grimsby Instituutilla, kuten Sataedullakin, on alueella useampia toimipisteitä. Pääkampus Grimsbyssä kuitenkin käsittää yli 80 % toiminnan volyymistä.

Grimsby Instituutin tekee mielenkiintoiseksi omaperäiset kampus-ratkaisut, jotka yhdessä muodostavat Grimsby Institute Groupin. Samalla kampuksella toimivat sekä itse college että yliopisto, jotka tekevät yhteistyötä sekä hallinnollisesti että toiminnallisesti. Alueelle on tehty iso panostus investoimalla koulutustason nostamiseen, mikä käytännössä tarkoitti korkeakoulutasoisen opetuksen tuomista alueelle ja koulun rakentamista tätä tarkoitusta varten; eriasteiset koulut on koottu yhteen saman Grimsby Institute –hallinnon alaiseksi organisaatioksi; korkeakoulu (university) sijoitettiin collegen kampukselle, joka näin muodostaa synergisen kokonaisuuden erilaista ja eritasoista opetusta; tarjolla on monialainen kirjo tutkintoja, erikoisuutena esimerkiksi oma TV-studio, jota käyttää myös BBC.

Myös Grimsby on Offsteadin luokittelun mukaisesti ”Outstanding”. Tämän ohella mielenkiintoiseksi laadunhallinnan tekee opetuksen ja opettajien työn säännöllinen, vuosittainen arviointi. Opetuksen arvioinnin organisoi ja sitä seuraa tarkoitusta varten perustettu 1+6 hengen osasto, jossa laatujohtajan alaisuudessa toimivat alakohtaiset päätoimiset laatuvastaavat, joiden tehtävänä on kolme kertaa vuodessa ”observoida” opetus määrättyjen kriteerien valossa ja raportoida tulokset; tulokset avataan opettajien kanssa ja niitä seurataan johdon toimesta; tapauskohtaisesti ryhdytään toimiin asioiden korjaamiseksi. Tukea oman pedagogiikan kehittämiseen on tarjolla runsaasti. Laatujohtajan alaisuudessa toimii myös opetusteknologiakeskus, jossa opetetaan, kokeillaan ja kehitetään uusia VR/AR/MR-sovellusalueita käyttäen Microsoft HUB ja Hololens –teknologioita.

Grimsby Institute Groupissa on käytössä kaikille yhteinen Canvas VLE (virtual learning environment), jota monipuolisuutensa ja joustavuutensa ansiosta pitävät oikein hyvänä ja kehuvat varauksetta. Kyse on kaupallisesta sovelluksesta, jolla myös ”hyvä hinta”. Digitalisaatio on viety pitkälle ja tietoa jaetaan avoimesti läpi talon mm Yammeria käyttäen.

Lukujärjestyssuunnittelu on apulaisrehtoreiden vastuulla; apulaisrehtorit neuvottelevat ammattitaitojen sisällöistä työelämän edustajien kanssa ja suunnittelevat tarvittaessa uudistuksia.

Etäopiskelun (elearning) kehittämisen tavoitteena on siirtää 10 % luokkaopetuksesta etäopiskeltavaksi. Kehittämistyö lähtee liikkeelle yksittäisen luentotunnin sisällön suunnittelusta ja rakentamisesta verkkoon tiimissä, johon opettajan tuottamaa ”tarinaa” (story board) täydentävät tapauskohtaisesti sisällön tekijä (content developer/kuvat, animaatiot, teksti), editori, tuottaja, sekä rakennesuunnittelija (instructional designer).

Yksi Grimsby Institute Groupin ”sivutoimipisteistä” on TAG (The Academy Grimsby), joka on instituutin suunnittelema ja perustama 14-16-vuotiaille suunnattu koulu. TAG:ssa on mahdollisuus sisällyttää ammatillisia opintoja teoriaopintoihin. Käytännössä tarjolla on valmiita ”polkuja” eri ammatillisiin koulutuksiin. Vastaavaa mallia ei ole käytössä muilla, perinteisillä kouluilla, joilla myös luokkakoot ovat kaksi kertaa isompia. Koulussa on rauhallista ja hiljaista. Opiskelijat tunnutaan huomioivan yksilöinä ja he saavat myös pukeutua yksilöllisesti. Koulu on ollut olemassa vuodesta 2014 lakimuutoksesta asti ja kasvanut nopeasti noin 100:sta reilun 400 opiskelijan kouluksi. Koulunjohtajalla on oma budjetti henkilöstö- ja kiinteistökuluihin, instituutti tarjoaa hallinnolliset ja tietotekniset palvelut.

Toinen sivutoimipiste, MODAL, on instituutin omistama hyvin erikoistunut ja käytännössä työelämäyhteistyöhön keskittynyt yhtiöitetty oppilaitos. Erikoistumisalueita ovat muun muassa logistiikka (meri, rautatie, rekat). Opetusmenetelmät pohjautuvat vahvasti simulointiin, johon on panostettu paljon. Eräs osaamisalue on LMI (Labour Market Intelligence) datan hyödyntäminen uusien koulutusalueiden hahmottamisessa ja suunnittelussa. MODAL palvelee muita instituutin kouluja tuottamalla ennakointiaineiston, jonka kokoaa tarkoitusta varten hankittu ohjelmisto. Alla kuvassa nosturisimulaattori sekä laivasimulaattori.

Havaintoja UK:n koulutusjärjestelmästä

 • opiskelu on pakollista 18v saakka, valtio maksaa siihen saakka
 • valtiolta saatava rahoitus seuraavaksi vuodeksi määräytyy aina edellisen vuoden opiskelijamäärän mukaan
 • markkinointiin panostetaan suhteellisen paljon
 • aikuiskoulutus on maksullista, opintolainaa (melko korkea korko) on mahdollista saada, mutta laina maksetaan suoraan oppilaitokselle
 • aikuiskoulutuksessa on haasteita saada kurssien opiskelijamäärät ja rahoitus täsmäämään; yksittäisellä kurssilla voi opiskelijan taustasta ja statuksesta riippuen olla useita erilaisia rahoitusmuotoja: 1. valtion rahoittama (esim. työtön), 2. itse maksettu (esim. £3000,- - £4000,- per vuosi), 3. lainoitettu (menee suoraan koululle) tai 4. työnantajan maksama
 • oppisopimusten määrän kasvattaminen on kansallinen tavoite; vuonna 2020 on tavoitteena 3 miljoonaa oppisopimusopiskelijaa (tällä hetkellä n. 300.000)
 • isot työnantajat maksavat veroluonteisena maksuna valtiolle 0,5% palkkasummasta, jonka voivat haluamallaan tavalla käyttää oppisopimusopiskelijoihin eli oppisten rahoitus on yritysten ”käsissä”
 • yritysyhteistyö on jo rahoituksen määräytymisenkin vuoksi erittäin pitkälle vietyä
 • Englannissa on oma Offstead-järjestelmä ja organisaatio, joka auditoi koulut; York ja Grimsby ovat molemmat "Outstanding"; vaikuttaa vahvasti siltä, että laadulla tarkoitetaan ensisijaisesti ja vahvasti opetuksen laatua eikä järjestelmä ole itseisarvo sinänsä, rekrytointi on tärkeä osa laadunhallintaa, keskusteluissa käytettiin usein ilmaisua CPD (continuing professional development); henkilöstön hyvinvointi pohjautuu osaltaan hyvään ammattitaitoon, ammattiylpeyteen ja yhteisöllisyyteen
 • koulut Yorkissa ja Grimsbyssä hoitavat/maksavat opiskelijoiden bussikuljetukset etäältäkin (30...40 mailia)
 • vartiointia on kouluissa huomattavasti enemmän kuin Suomessa; kouluun tullaan sisään aulassa sijaitsevan vastaanoton kautta rekisteröitymällä, ”visitor”-lapun takaa löytyvät turvallisuusohjeet – myös opiskelijat käyttävät tunnisteita
 • opiskelija keskiössä: opiskelijat näyttäisivät osallistuvan monellakin tasolla opetuksen järjestelyihin ja arviointiin; opiskelijoilta (students association) pyydetään lausunto koulun suunnitelmiin (action plans), mikä myös huomioidaan kehittämistyössä
 • opiskelijoiden itsenäiseen opiskeluun on kiinnitetty huomiota, viihtyisiä opiskelija tiloja on paljon ja mahdollisuus myös lainata tietokoneita  

Englannissa 27.4.2018

Kirsi-Marjo, Veli-Matti ja Nina

Lisää uusi kommentti