Näin rahoitat opintosi

Työttömyysetuudella tuettu omaehtoinen opiskelu

Työttömyysetuudella opiskelu on mahdollisuus, jonka TE-toimisto arvioi tapauskohtaisesti. Arvioinnissa huomioidaan alla olevat edellytykset ja niiden lisäksi mm. henkilön aikaisempi koulutus ja työhistoria sekä sitä, miten todennäköisesti haettava koulutus johtaisi henkilön työllistymiseen. Koulutustarvearvioinnin perusteella on siis mahdollista, että jollekin tuki myönnetään, mutta toiselle samaan koulutukseen osallistuvalle tukea ei myönnetä.

Voit saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos olet

 • ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhakusi on voimassa
 • vähintään 25-vuotias
 • TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla.

Työttömyysetuudella tuetusta opiskelusta on AINA sovittava ennen opintojen alkamista.

Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua ja päätoimiseksi opiskelu katsotaan, mikäli osaamispisteitä kertyy vähintään neljä ja puoli opiskelukuukautta kohden. Opintojen tulee johtaa ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon tai mainittujen tutkintojen osien suorittamiseen. Opinnot voivat olla myös ammatillisesta koulutuksesta annetun lain mukaista lisä- ja täydennyskoulutusta. Opiskelun kestolle ei ole vaatimuksia, mutta opiskelua tukevaa työttömyysetuutta voi saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta kohden. Työttömyysturvan ansio- ja peruspäivärahan enimmäisaika kuluu myös opiskelun aikana. Jos opiskeluasi on päätetty tukea, saat opintojen ajalta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Lisäksi sinulle maksetaan kulukorvausta. Tukea saavana opiskelijana sinun pitää ilmoittaa muun muassa opintojesi edistymisestä.

Lisätietoja saat TE-toimistosta ja TE-toimiston sivuilta.

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustukea voi saada omaehtoiseen ammatilliseen koulutukseen osallistuva aikuisopiskelija, joka on työ- tai virkasuhteessa tai toimii yrittäjänä ja joka

 • on ollut työelämässä yhteensä vähintään kahdeksan vuotta ja
 • on ollut nykyisen työnantajan palveluksessa tai toiminut yrittäjänä vähintään vuoden ennen tuettavan opiskelun alkua ja
 • jää palkattomalle opintovapaalle yhdenjaksoisesti vähintään kahdeksi kuukaudeksi tai opiskelee lyhyemmillä opintojaksoilla tai osa-aikaisesti yhteensä vähintään 43 päivän ajan ja
 • ei saa opiskeluun muuta tukea.

Aikuiskoulutustuen kaikkien saamisehtojen tulee täyttyä, jotta Koulutusrahasto voi maksaa tukea.

Koulutusrahasto maksaa tukea yhteensä enintään 19 kuukauden ajalta.

Koulutusrahasto myöntää tukea tutkintoon johtavaan opiskeluun, tutkinnon osion suorittamiseen sekä ammatilliseen lisä- ja täydennyskoulutukseen julkisen viranomaisen valvonnan alaisessa oppilaitoksessa. Oppilaitoksen tulee toimia Suomessa. Opintojen tulee tukiaikana olla päätoimisia.

Aikuiskoulutustuen määrä on sama kuin ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrä (päivärahan korotusosia ei makseta).

Lisätietoja Koulutusrahaston sivulta. 

Ammattitutkintostipendi

Koulutusrahasto myöntää ammattitutkintostipendin kertakorvauksena henkilölle, joka on suorittanut ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaisen ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon.

 • edellyttää yhteensä vähintään viiden vuoden työssäoloaikaa ja alle 68 vuoden ikää
 • veroton kertakorvaus
 • haettava vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta

Ammattitutkintostipendin suuruus on 400 euroa. 

Jos näyttötutkinto on ensimmäinen perusasteen (peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun) jälkeinen tutkinto, stipendin suuruus on 450 euroa. Perusasteen jälkeisenä tutkintona pidetään myös lukion oppimäärän suorittamista (lukion päättötodistus) ja ylioppilastutkintoa. Ulkomailla suoritettuja tutkintoja ei katsota perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi.

Etuus on veroton.

Lisätietoja aikuiskoulutustuesta ja ammattitutkinostipendistä saat Koulutusrahaston sivulta.

Opintotuki

Opintotukea voit saada päätoimisiin opintoihisi. Opintotuen tarkoitus on turvata toimeentulosi opiskelun aikana.

Opintotukeen kuuluvat: 

 • opintoraha  ja 
 • opintolainan valtiontakaus

Opintotuen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat

 • oppilaitokseen hyväksyminen
 • päätoiminen opiskelu
 • opinnoissa edistyminen
 • taloudellisen tuen tarve.

Ammatilliset opinnot ovat päätoimisia, jos opintojen laajuus on keskimäärin vähintään 4,5 osaamispistettä. Jos opintojen laajuutta ei ole mitoitettu osaamispisteinä tai opintoviikkoina, sinun on osallistuttava opetukseen tai opintoihin kuuluvaan työssäoppimiseen keskimäärin vähintään 25 tuntia viikossa. Myös verkko-opinnot voidaan huomioida. Viikkotunteihin ei lasketa mukaan kotitehtäviin käytettyä aikaa.

Oppisopimuskoulutukseen ei myönnetä opintotukea.

Lisätietoja saat Kelasta.

Koulumatkatuki

Koulumatkatuki korvaa päivittäisten koulumatkojen kustannuksia. Kela maksaa koulumatkatukea ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa opiskeleville. Koulumatkatuen saaminen edellyttää, että asut Suomessa ja opiskelet Suomessa päätoimisesti.

Voit saada koulumatkatukea, kun

 • yhdensuuntainen koulumatkasi asunnolta oppilaitokseen on vähintään 10 kilometriä
 • koulumatkojesi kustannukset ovat yli 54 e/kk
 • Koulumatkatukihakemuksen ja lisätietoja saat oman oppilaitoksesi opintotoimistosta

Koulumatkatukihakemuksen ja lisätietoja saat oman oppilaitoksesi opintotoimistosta tai Kelasta.

Vuorotteluvapaalla opiskelu

Työnantaja ja työntekijä sopivat yhteisesti työntekijän vuorotteluvapaasta. Vapaalle jäävän työntekijän tilalle täytyy palkata työtön työnhakija, mutta työtehtävien ei välttämättä tarvitse olla samoja.

Vuorotteluvapaalle jäävä voi käyttää vapaan haluamallaan tavalla. 

 • Vapaa kestää vähintään 100 ja enintään 180 kalenteripäivää.
 • Vuorotteluvapaalle lähtevällä pitää olla työhistoriaa vähintään 20 vuotta. 
 • Vuorotteluvapaalle jäävän yläikäraja on 60 vuotta. Vuorotteluvapaa pitää aloittaa viimeistään sen kalenterikuukauden aikana, jolloin vuorottelija  täyttää 60 vuotta. 
 • Yläikäraja ei koske ennen vuotta 1957 syntyneitä.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on 

 • ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai
 • alle 30-vuotias äskettäin ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittanut tai 
 • vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Vuorotteluvapaan ajalta voit saada vuorottelukorvausta. Vuorottelukorvaus on 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, jota saisit, jos jäisit työttömäksi – lapsikorotuksia ei oteta huomioon, kun korvausta lasketaan. Vuorottelukorvaus on veronalaista tuloa.

Lisätietoja Kelasta.
 

Kuntoutus

Voit saada kuntoutuksena

 • yleissivistävää koulutusta esimerkiksi lukiossa, kun se on välttämätöntä päästäksesi ammatilliseen koulutukseen.
 • ammatillista peruskoulutusta sekä ammatillisesti valmentavaa koulutusta, jossa voit kouluttautua sinulle sopivaan ammattiin, jos sinulla on sairaus, joka rajoittaa ammatinvalintaasi.
 • ammatillista uudelleen- ja jatkokoulutusta, joissa voit saada itsellesi uuden ammatin, jos et enää selviydy ammatissasi sairauden tai vamman vuoksi.

Sinun tulee hankkia koulutuspaikka itse. Voit hakea Kelan kuntoutusta vasta, kun sinut on hyväksytty koulutukseen ja sinulla on B-lääkärinlausunto kuntoutustarpeestasi ja koulutuksen sopivuudesta.

Voit saada suunnitellun koulutuksesi ajalta korvauksia

 • tarpeellisina ja kohtuullisina pidettävistä opiskelukustannuksista, esim. lukukausimaksuista ja koulutarvikekustannuksista.
 • matkakustannuksista, jotka ylittävät omavastuun (korvaus on kuukausittaisista matkoista, jos opiskelet toisella paikkakunnalla. Päivittäisiä koulumatkoja ei korvata).
 • menetetyn toimeentulon ajalta kuntoutusrahana.

Lisätietoja kuntoutuksesta saat Kelasta.

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutus on ammatillista koulutusta, joka perustuu määräaikaiseen työsuhteeseen. 
Oppisopimuksella voit suorittaa:

 • ammatillisen perustutkinnon
 • ammattitutkinnon ja 
 • erikoisammattitutkinnon

Oppisopimuskoulutuksena voit suorittaa myös sellaista lisäkoulutusta, joka ei johda tutkintoon. Tällöin työnantajalle maksetaan koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvaan ohjaukseen. Lisäksi työnantajalle maksetaan palkkatukea, jos oppisopimuksella palkataan työtön tai työttömyysuhanalainen työntekijä. Ennemmän tietoa www.sataedu.fi/oppisopimus

 

Työvoimakoulutus

Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Monilla eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta.

 • Ammatillinen työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille tai työttömyysuhan alaisille aikuisille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa.
 • Työvoimakoulutuksen aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä.
 • Jos olet sopinut työvoimakoulutuksesta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna.
 • Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela.
 • Korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kustannuksista voit saada osallistumispäiviltä kulukorvausta.

Lisätietoja työvoimakoulutuksesta saat TE-palveluiden sivuilta

 

Muutokset ovat mahdollisia. Ajankohtainen tieto etuuksien ja rahoituksen tarjoajien verkkosivuilta. Päivitetty 3.5.2016.